VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2012 vp

VaVM 36/2012 vp - HE 176/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 176/2012 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, valtiovarainministeriö

johtava lakimies Matti Merisalo ja johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto

professori Heikki Niskakangas, Aalto-yliopisto

johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan sekä pysyviä että väliaikaisia muutoksia verontilityslakiin ja tuloverolakiin. Esityksellä muutettaisiin veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia ja säädettäisiin väliaikaisesti sovellettavista jako-osuuksista verovuosille 2013—2015.

Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille verotukseen tehtävistä veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset. Kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta verovuosille 2014 ja 2015 korotettaisiin väliaikaisesti viidellä prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä. Valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta. Yhteisöveron jako-osuuksien väliaikaiset muutokset olisivat voimassa vuoden 2015 loppuun, ja niitä sovellettaisiin verovuosilta 2013—2015 tehtäviin tilityksiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Risto Kalliorinne /vas
 • Maria Lohela /ps
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Antti Rantakangas /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​