VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2010 vp

VaVM 37/2010 vp - HE 125/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arpajaisverolain muuttamisesta (HE 125/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Mia Keskinen, Verohallinto

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Ålands Penningautomatförening.

Veikkaus Oy ja Raha-automaattiyhdistys ilmoittivat, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaisverolakia. Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisveroaste korotettaisiin 10 prosenttiin.

Lisäksi lakiin lisättäisiin veron maksuunpanoa koskevat säännökset, jotka mahdollistavat arpajaisveron maksuunpanon, jos veroa on kausiveroilmoituksella ilmoitettu liian vähän.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok (osittain)
 • Kimmo Sasi /kok (osittain)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Arpajaisverolakia esitetään muutettavaksi siten, että veroaste muista yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista kuin totopelistä korotettaisiin 10 prosenttiin. Muutos koskisi vastaavasti Ålands Penningautomatföreningin vastaavia rahapelejä. Totopelin osalta arpajaisvero säilyisi nykyisessä 9,5 prosentissa.

Esitys ei kohtele eri pelimuotoja tasapuolisesti ja saattaa olla ongelmallinen myös EU-oikeuden kannalta. Lakiesityksen perusteluissa totopelin arpajaisveron pitämistä entisellään perustellaan sillä, että taloudellinen tilanne vaikuttaa totopelien kokonaisvaihtoon muita pelejä enemmän. 1990-luvun laman seurauksena totopelin vaihto lähes puolittui. Muiden pelimuotojen osalta 1990-luvun laman vaikutuksia esityksessä ei käsitellä.

Nykyisen suhdannetaantuman syvin vaihe ajoittui vuoteen 2009, jolloin kokonaistuotanto supistui 8 prosenttia. Voimakkaasta laskusta huolimatta kaikkien pelimuotojen tuotto säilyi edellisten vuosien tasolla. Veikkauksen tuotto jopa kasvoi, ja Raha-automaattiyhdistyksen sekä Fintotonkin tuotto laski vain vähän. Kun Suomen talous on kääntynyt kasvuun tämän vuoden aikana ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna, perusteet totopelien pelituottojen vähenemiseen eivät ole pitäviä. Näin ollen myös totopelien arpajaisveroa pitää nostaa muiden rahapelien tasolle eli 10 prosenttiin vuoden 2011 alusta.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 4 §.n 1 momentti muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus
4 §

Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 10 prosenttia tuotosta. (Poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010

 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Bjarne Kallis /kd

VASTALAUSE 2

Perustelut

Hallituksen esityksessä veroaste muista yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista kuin totopelistä korotettaisiin 10 prosenttiin. Totopelin osalta arpajaisvero säilyisi nykyisessä 9,5 prosentissa. Valiokunnan enemmistö on yhtynyt hallituksen näkemykseen, vaikka totopelien alemmalle verolle ei ole esitetty päteviä perusteita.

Katson, että kaikkia eri pelimuotoja tulee verottaa yhtäläisesti mitään muotoa suosimatta tai syrjimättä, ellei jonkin pelimuodon poikkeavalle verokannalle ole esitettävissä todella painavia perusteita. Tästä syystä ehdotan, että vero olisi poikkeuksitta 10 prosenttia.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 4 §.n 1 momentti muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus
4 §

Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 10 prosenttia tuotosta. (Poist.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010

 • Mikko Kuoppa /vas

​​​​