VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 39/2002 vp

VaVM 39/2002 vp - HE 127/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 127/2002 vp).

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoitteen ja toimenpidealoitteen:

LA 118/2002 vp Mauri Salo /kesk ym  Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta läh. 3.10.2002

TPA 131/2002 vp Virpa Puisto /sd ym  Arpajaisverokannan pitäminen 7 prosentissa läh. 25.9.2002

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Lasse Arvela ja neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Riitta Kaivosoja, opetusministeriö

ylitarkastaja Janne Peräkylä, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Antti Kondelin, Verohallitus

tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto

pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

vicelantråd Olof Erland ja avdelningsjurist Niclas Slotte, Ahvenanmaan maakuntahallitus

varatoimitusjohtaja Esko Romppainen, Raha-automaattiyhdistys

toimitusjohtaja Matti Lakkisto, Suomen Hippos ry

ekonomi Johan Rothberg, Ålands Penningautomatförening

toimitusjohtaja Ilmari Halinen, Fintoto Oy

toimitusjohtaja Risto Nieminen, Oy Veikkaus Ab

Valtiovarainministeriö on antanut lisäksi kirjallisen lausuntonsa.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella toimivien rahapeliyhteisöjen arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa yhtenäistettäisiin.

Arpajaisvero muista yksinoikeudella toimeenpannuista rahapeleistä kuin totopelistä ehdotetaan laskettavaksi pelipanosten määrän sijasta pelipanosten yhteismäärän ja jaettujen voittojen erotuksesta. Laskentaperuste vastaa raha-automaattien pitämiseen ja kasinopeleihin nykyisin sovellettavaa laskentaperustetta. Verokannaksi ehdotetaan 9,5 prosenttia, mikä vastaa Oy Veikkaus Ab:n nykyistä arpajaisverotuksen tasoa. Raha-automaattien ja kasinopelien käytettävänä pitämisestä suoritettavan arpajaisveron verokanta nousisi ehdotuksen mukaan siten nykyisestä 7 prosentista 9,5 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

Lakialoite

Lakialoite LA 118/2002 vp on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 127/2002 vp. Siinä ehdotetaan, että totopeleihin sovelletaan samaa veroperustetta kuin muihinkin rahapeleihin. Totopelien tuotolla tarkoitettaisiin siten rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. Arpajaisveron määrä olisi kaikista yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista 9,5 prosenttia tuotosta.

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa TPA 131/2002 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin arpajaisverolain mukaisen arpajaisverokannan pitämiseksi 7 prosentissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

Hallituksen esityksen tarkoituksena on yhtenäistää yksinoikeudella toimivien rahapeliyhteisöjen arpajaisverotusta niin, että arpajaisten tuoton määrittely ja sovellettava verokanta olisivat ensi vuoden alusta yhteneväiset. Muutokset eivät koskisi kuitenkaan totopelejä, vaan niiden verotus jäisi kaikilta osin ennalleen.

Muutoksia perustellaan rahapeliyhteisöjen yhdenvertaisella kohtelulla. Yhtenäinen veron laskentaperuste saattaisi eri rahapeliyhteisöt samaan asemaan mm. tuotekehittelyn ja voiton käyttöä koskevan päätöksenteon suhteen. Hallitus on pitänyt lisäksi perusteltuna sitä, että verokannat yhtenäistetään samaan aikaan kuin veron laskentaperustekin. Se on viitannut myös valtiovarainvaliokunnan kannanottoon VaVM 36/2001 vp ja eduskunnan sen pohjalta hyväksymään lausumaan, jonka mukaan arpajaisverolain jatkovalmistelussa on huolehdittava siitä, että verotus kohtelee tasapuolisesti kaikkia yksinoikeudella toimivia arpajaisten järjestäjiä.

Tuoton määrittely

Arpajaisten tuotto ehdotetaan määriteltäväksi totopelejä lukuunottamatta samalla tavoin kuin raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnassa nykyisin. Sillä tarkoitettaisiin siten rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. Esityksessä katsotaan, että tämä peruste toteuttaa tasapuolisuusvaatimuksen parhaiten nykyisin voimassa olevista laskentaperusteista.

Totopelien tuottona pidettäisiin nykyiseen tapaan rahapanosten yhteismäärää. Tätä on perusteltu muista rahapeliyhteisöistä poikkeavalla tuoton käytöllä: Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Oy Veikkaus Ab:n (Veikkaus) rahapelien puhdas tuotto luovutetaan valtiolle jaettavaksi edelleen. Totopelejä harjoittavan Fintoto Oy:n (Fintoto) puhtaasta tuotosta käytetään sen sijaan pääosa kohteisiin, jotka eri tavoin edistävät yhtiön omaa rahapelitoimintaa. Esimerkiksi vuonna 2001 noin 70 prosenttia yhtiön puhtaasta tuotosta käytettiin hevostalouteen ja hevoskilpailuihin kohdistuvaan tukeen. Hallituksen esityksessä katsotaan tämän vuoksi, ettei totopelien ja muiden rahapelien arpajaisverotuksen yhdenmukaistaminen ole perusteltua tasavertaisuuden näkökulmasta.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on suhtauduttu yhtäläisen verokohtelun ja kilpailuneutraliteetin tarpeeseen kahtalaisesti:

Kilpailuvirasto on pitänyt yhdenmukaista arpajaisveron laskentaperustetta tärkeänä, jotta yksinoikeuksin toimiville peliyhteisöille voidaan luoda mahdollisimman tasavertaiset toiminta- ja kehittymismahdollisuudet markkinoilla. Se katsoo, että vaikka yksinoikeuden omaavat peliyhteisöt toimivat kukin omalla sarallaan, ovat eri pelimuodot pelaajan kannalta yhä enenevässä määrin toistensa kanssa kilpailevia. Kilpailutilannetta vauhdittaa myös koveneva kansainvälinen pelitoiminta ja uudenlaiset, nopeatempoiset pelituotteet.

Kilpailuvirasto on kiinnittänyt lisäksi huomiota ravikilpailuihin liittyvien hevospelien erilaiseen verokohteluun. Sen mukaan Veikkauksen raviveto- ja Fintoton totopelit toimivat kilpailutilanteessa. Siksi niiden verokohtelu tulisi olla yhdenmukainen. Kilpailuvirasto ei pidä hallituksen esityksessä esitettyä perustetta pelituottojen käytön erilaisuudesta riittävänä perusteena eriyttää eri hevospelien verokohtelu toisistaan. Sen mukaan hallituksen esitys ei johda eri ravipelimuotojen tasapuoliseen kohteluun.

Eri rahapeliyhteisöjen pelituotteiden yhdenmukaista verokohtelua ovat puoltaneet valiokunnan asiantuntijakuulemisessa myös mm. opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Ålands Penningautomatförening rf. (PAF), jonka mukaan kansainvälisen kilpailun piirissä olevat tuotteet edellyttävät nettoverotukseen perustuvaa tuotonlaskentaa.

Myös Suomen Hippos ry (Hippos) ja Fintoto ovat pitäneet samanlaista verokohtelua tärkeänä mm. kasvavan kansainvälisen kilpailun ja sen aiheuttaman kovan tuotekehitystarpeen vuoksi. Ne ovat pitäneet perusteettomana myös sitä, että pelaajia kohdeltaisiin eri tavoin siitä riippuen, minkä yhtiön pelejä he pelaavat. Hippoksen ja Fintoton mielestä myös totopelien tuotto tulisi määritellä samalla tavoin kuin muidenkin rahapelien tuotto. Yhtenäinen verotusperuste antaisi mahdollisuuden edistää ja kehittää Suomessa jo nyt taajamien ulkopuolella merkittävästi työllistävää hevostaloutta. Nykyinen tuoton laskentaperuste ja voimassa oleva verokanta johtavat noin 19 prosentin tosiasialliseen verotasoon. Tuottoperusteen muutos merkitsisi noin 3,3 miljoonan euron huojennusta nykyiseen verrattuna.

RAY ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY r.y. (YTY) ovat katsoneet sen sijaan, ettei eri rahapelimuotojen osalta ole pyritty missään maassa yhtenäiseen verotukseen, eikä sellaiseen ole tarvetta Suomessakaan. Peliyhteisöt eivät ole, eivätkä lain mukaan saa olla markkinakilpailussa toistensa kanssa. Niille on määritelty arpajaislaissa sen vuoksi toisistaan erottuvat toiminta-alueet. RAY on huomauttanut lisäksi, että koska peliyhteisöt eivät ole markkinakilpailussa keskenään, yhdenmukaistamistarvetta ei voida perustella myöskään yhdenvertaisilla tuotekehitysmahdollisuuksilla. Hallituksen esitys ei toteuta RAY:n mielestä tasapuolisuutta myöskään suhteellisen verorasituksen suhteen, kun otetaan huomioon esimerkiksi totopelien verotus.

Sovellettava verokanta

Verokannaksi ehdotetaan 9,5 prosenttia tuotosta. Ehdotuksen lähtökohtana on ollut Veikkauksen nykyinen verotuksen taso, joka säilyisi tuoton määrittelyn ja verokannan muutoksesta huolimatta tosiasiallisesti ennallaan. Veikkauksen verorasitus on ollut koko arpajaisveron voimassaoloajan jotakuinkin samansuuruinen.

Verokannan muutos vaikuttaisi sen sijaan suoraan RAY:n ja PAF:n verorasitusta korottavasti, koska niiden markkinoimien pelien tuotto määritellään jo nykyisin samalla tavalla kuin esityksessä on ehdotettu kaikkien rahapelien osalta. Ehdotus nostaisi yhdistysten harjoittaman raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnan nykyistä verokantaa 2,5 prosentilla.

Muutos merkitsisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 14—16 miljoonan euron lisäystä RAY:n ja miljoonan euron lisäystä PAF:n vuosittain maksamiin arpajaisveroihin. Hallituksen esityksessä on kuitenkin arvioitu, ettei veroasteen nostolla ole välittömiä vaikutuksia avustuksia saavien yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden asemaan, jos RAY:n tuoton kasvu säilyy nykyisellään. Samanlaisen arvion on esittänyt myös sosiaali- ja terveysministeriö.

RAY, YTY ja PAF ovat vastustaneet ehdotettuja veronkorotuksia. Niiden mukaan suomalaisen yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän yhtenä kulmakivenä on pelitoiminnan tuottojen käyttö yleishyödyllisiin, laissa määriteltyihin erityiskohteisiin. Toiminnan tuottama tuotto tulee jakaa arpajaislain mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Tämä on ollut myös yksinoikeuden hyväksyttävyyden peruste eurooppaoikeudellisesti. Verokannan nosto uhkaa muuttaa verotuksen luonnetta sillä tavoin, että saavutettu monopoliasema tulee uhatuksi.

RAY, YTY ja PAF ovat todenneet lisäksi, että tiheään toteutetut veronkorotukset ovat moninkertaistaneet arpajaisveron määrän lyhyessä ajassa. Veronkorotukset heikentävät niiden toimintaedellytyksiä ja luovat painetta vähentää pienten paikkakuntien kannattamattomaksi tulevia pelipöytiä. Esimerkiksi PAF:n osalta urheiluun, kulttuuriin ja sosiaaliseen toimintaan jaettava määrä alenisi noin 25—35 prosenttia olettaen, että kasinopelien liikevaihto säilyy nykyisellä tasollaan.

Ahvenanmaan maakuntahallitus on huomauttanut vielä siitä, että sen ja PAF:n suhde vastaa valtion ja valtakunnan pelimonopolin välistä suhdetta. Sen mielestä ei ole perusteltua pitää niitä yhtenä ja samana oikeushenkilönä, kuten hallituksen esityksessä on tehty.

Valiokunnan kannanotto
Tuoton määrittely.

Valiokunnan kuulemat Veikkaus ja PAF ovat pitäneet uutta, nettolaskentaan perustuvaa tuoton määrittelyä välttämättömänä pelitoiminnan kehittämiseksi. Kysyntä kohdistuu yhä nopeatempoisempiin peleihin ja uusiin kuluttajaryhmiin. Veikkauksen mukaan kansainväliseen kilpailuun voidaan vastata vain tuotekehittelyllä. Koska nykyinen liikevaihtopohjainen tuoton määrittely on epäsuosiollinen uusille tuotteille, sen muuttaminen ehdotetuin tavoin on välttämätöntä.

Myös muut valiokunnan kuulemat asiantuntijatahot ovat suhtautuneet tuoton uudenlaiseen määrittelyyn myönteisesti ja katsoneet, että se pitää ulottaa koskemaan yhdenvertaisuuden vuoksi myös totopelejä.

Valiokunta on asettanut painoa erityisesti kilpailuviraston lausunnolle asiassa ja pitää sen vuoksi yhdenmukaista tuoton määrittelyä perusteltuna lähtökohtana. Vaikka totopelien tuotto palautuu ravipeliyhteisöille, se käytetään kuitenkin hevosurheilun tukemiseen. Pelaajien kannalta ei ole eroa, kuka on toimeenpannun hevoskilpailun järjestäjä. Valiokunta katsoo näistä syistä, että myös totopelien tuotto tulee määritellä samoilla perusteilla kuin muidenkin rahapelien tuotto. Asia vaatii kuitenkin lisäselvityksiä. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi asiaa koskevaa lausumaa.

Verokanta.

Valiokunta on pitänyt aiemmissa kannanotoissaan tavoiteltavana sitä, että peliyhteisöjen verokantoja yhdenmukaistetaan. Koska arpajaisveron perusteena oleva tuotto on määritelty eri tuotteissa eri tavoin, sama prosentuaalinen veroaste ei ole valiokunnan mukaan taannut yhdenmukaisuutta riittävästi. Valiokunta on pitänyt tämän vuoksi tarpeellisena sitä, että lain jatkovalmistelussa huolehdittaisiin siitä, että verotus kohtelee tältä osin tasapuolisesti kaikkia yksinoikeudella toimivia arpajaisten järjestäjiä.

Hallituksen esitys merkitsee yhdenmukaisia perusteita sekä tuoton määrittelyn että verokannan suhteen. Korotuksesta aiheutuva verorasituksen nousu kohdistuu kuitenkin käytännössä yksinomaan RAY:een ja PAF:iin. Niiden verotasoa on nostettu lyhyen ajan sisällä jo kahdesti. Hallituksen esitys merkitsisi siten kolmatta perättäistä veroasteen nostoa ja verorasituksen kolminkertaistumista 3 prosentista 9,5 prosenttiin muutaman vuoden sisällä. Valiokunta ei pidä tätä järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytysten kannalta perusteltuna, vaikka yhdistysten harjoittaman pelitoiminnan tuotto on kasvanut toistaiseksi suotuisasti. Lisäksi eduskunnan tätä tarkoittava tahto kävi ilmi jo vuosi sitten, kun eduskunta muutti käsiteltävänä ollutta hallituksen esitystä juuri veroasteen osalta.

RAY:n toiminnan perusteella jaetaan vuosittain tukea yli 1 000 järjestölle, joiden piirissä on töissä valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 24 000 päätoimista työntekijää ja sen lisäksi noin 150 000 vapaaehtoista työntekijää. Nämä järjestöt tuottivat noin 20 prosenttia maamme sosiaalipalveluista. Tämän toiminnan merkitykseen nähden valiokunta ei pidä mahdollisena esitettyä veronkorotustahtia. Valiokunta esittää sen vuoksi, että raha-automaatti- ja kasinopelitoiminnan veroaste korotetaan vain 8,25 prosenttiin. Muulta osin valiokunta pitää esitystä hyväksyttävänä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 4 §:n 1 momentti muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset),

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus),

että lakialoite LA 118/2002 vp hylätään ja

että toimenpidealoite TPA 131/2002 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset
4 §

Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 9,5 prosenttia tuotosta. Totopeleistä arpajaisvero on kuitenkin 5 prosenttia tuotosta. Edellä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen raha-automaattien ja kasinopelien käytettävänä pitämisestä arpajaisvero on kuitenkin 8,25 prosenttia tuotosta.

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää kilpailuneutraliteettiin viitaten, että totopelien tuotto määritellään samoilla perusteilla kuin muiden rahapelien tuotto. Samalla eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd (osittain)
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok (osittain)
 • Matti Huutola /vas (osittain)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (osittain)
 • Virpa Puisto /sd (osittain)
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd (osittain)
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd (osittain)
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Jukka Gustafsson /sd (osittain)
 • Liisa Hyssälä /kesk (osittain)
 • Ulla Juurola /sd (osittain)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok (osittain)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Valiokunnan mietinnössä ehdotettu arpajaisveron korottaminen raha-automaattien ja kasinopelien osalta tarkoittaisi kolmatta perättäistä arpajaisveron korotusta lyhyen ajan sisällä. Arpajaisverokannan korottaminen heijastuisi välittömästi vuosittain jaettavaan RAY:n tuottoon sekä heikentäisi kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. RAY:n toiminnan perusteella jaetaan tukea yli 1 000 järjestölle, joiden piirissä on 24 000 päätoimista ja 150 000 vapaaehtoista työntekijää. Laman jälkeen kolmannen sektorin palveluista ja työpaikoista on muodostunut oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen tarjoamia palveluja. Jos arpajaisverokantaa nostetaan, edellytykset toiminnan jatkamiselle heikkenevät oleellisesti. Verokannan korottaminen aiheuttaisi kannattavuusongelmia erityisesti pienille paikkakunnille ja niiden luomille työpaikoille. Arpajaisverokannan nostaminen ja RAY:n tuottojen entistä suuremman osan käyttäminen valtion menojen rahoittamiseen heikentävät myös RAY:n monopoliasemaa.

Totopelien tuotto tulee mielestämme määritellä samoilla perusteilla kuin muidenkin rahapelien tuotto. Arpajaisvero on asialliselta luonteeltaan voitonsaajien tuloveron korvaava vero. Eri peliyhteisöjen peleihin osallistuvia kansalaisia tulee siten verottaa yhdenmukaisesti. Hevospelit on rahapeliluvissa jaettu kahdelle yhtiölle: Oy Veikkaus Ab:lle ja Fintoto Oy:lle. Valiokunnan mietinnössä Oy Veikkaus Ab:n ravipeleihin osallistuvia kohdeltaisiin eri tavalla kuin Fintoto Oy:n ravipeleihin osallistuvia. Tälle ei mielestämme ole perusteita.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että valiokunnan mietintöön sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotus) seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus:

Laki

arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/1992) 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 2 momentti laissa 1048/2001 ja 4 §:n 1 momentti laissa 1367/2001, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. (Poist.) Tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen tuotolla tarkoitetaan kuitenkin niihin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää ja arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa sekä tavaravoittoautomaattien tuotolla automaattien käyt tämiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 9,5 prosenttia tuotosta. (Poist.). Edellä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen raha-automaattien ja kasinopelien käytettävänä pitämisestä arpajaisvero on kuitenkin 7 prosenttia tuotosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sakari Smeds /kd
 • Jukka Vihriälä /kesk