VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 39/2006 vp

VaVM 39/2006 vp - HE 266/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä marraskuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuloverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 266/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Eerikki Nurmi ja ylitarkastaja Laura Hansén, opetusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että yliopistorahasto määriteltäisiin tuloverolaissa tarkoitetuksi yhteisöksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esityksessä on kysymys yksinomaan yliopistorahastojen statuksesta, ei muunlaisesta verotuksellisesta kohtelusta. Yliopistorahastot olisivat verotuksellisesti yhteisöjä, ja niiden saamien tulojen, lahjoitusten ja testamenttisaantojen verokohtelu ratkaistaisiin yhteisön toiminnan tosiasiallisen luonteen perusteella.

Valiokunta pitää ehdotettua ratkaisumallia onnistuneena. Se vastaa yliopistolain muuttamisesta samanaikaisesti annetussa lakiesityksessä (HE 256/2006 vp) ehdotettua erillistä oikeushenkilöllisyyttä. Se on lisäksi verotuksellisesti riittävän joustava mm. siihen nähden, ettei uudenlaisia yliopistorahastoja ole vielä perustettu eikä niiden toiminnan luonnetta voida arvioida vielä täsmällisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd (osittain)
 • jäs. Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen