VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp

VaVM 4/2003 vp - K 7/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002 (K 7/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

pääjohtaja Tapio Leskinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2002 johdosta valtiovarainvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan kulut olivat yhteensä vajaat 8,92 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 7,6 prosenttia. Suurimman kuluryhmän muodostivat henkilöstökulut, joiden osuus kokonaiskuluista oli noin 76 prosenttia. Yhden tarkastuspäivän hinta oli saadun selvityksen mukaan 551 euroa, jossa laskua edellisvuoteen oli 2 prosenttia.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2002 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Markku Koski /kesk (osittain)
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Rask /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja