VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2009 vp

VaVM 4/2009 vp - HE 222/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 222/2008 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Minna Korhonen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia siten, että säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä koskisivat myös Euroopan parlamentin jäsenille maksettuja suorituksia sekä perhe-eläkkeen osalta myös heidän edunsaajilleen maksettuja suorituksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok (osittain)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen