VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 40a/2002 vp

VaVM 40a/2002 vp - HE 132/2002 vp HE 249/2002 vp HE 253/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta ei ole käsitellessään valtiovarainvaliokunnan ehdotusta valtion talousarvioksi vuodelle 2003 hyväksynyt valiokunnan mietintöä VaVM 40/2002 vp muuttamattomana.

Käsittelyssä on valiokunnan mietinnön luvun 28.60 (Senaatti-kiinteistöt) lausumaehdotus 4 hyväksytty näin kuuluvana: "Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö perustaa neuvottelukunnan, joka seuraa puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen toteutumista ja johon kutsutaan mukaan myös henkilöstön ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan nimeämä edustus".

Luvun 33.22 (Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot) perusteluissa on hyväksytty lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuden parantaa rintamaveteraanien kuntoutuksen laatua ja määrää siten, että jokaisella sotiemme veteraanilla olisi mahdollisuus päästä vuosittaiseen kuntoutukseen."

Koska eduskunta ei ole muuttamattomana hyväksynyt valtiovarainvaliokunnan mietintöä, asia on eduskunnan työjärjestyksen 59 §:n 4 momentin mukaisesti palautettu valtiovarainvaliokuntaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta on päättänyt yhtyä eduskunnan lukujen 28.60 ja 33.22 kohdalla tekemiin päätöksiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valiokunta kunnioittavasti ilmoittaa,

että se yhtyy eduskunnan lukujen 28.60 ja 33.22 kohdalla tekemiin päätöksiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

​​​​