VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 41/2002 vp

VaVM 41/2002 vp - HE 272/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä tammikuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 272/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Sakari Alasalmi, valtiovarainministeriö

päälakimies Arto Lillman, Tullihallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tullilakiin lisättäväksi saatavien suoritusjärjestystä koskeva säännös. Maksuvelvolliselta kannetut tai perityt sekä vakuudesta saadut varat käytettäisiin ensin tullivelan pääoman suoritukseksi. Muilta osin suoritusjärjestys vastaisi pääosin nykyisin sovellettavaa veronkantolain mukaista suoritusjärjestystä. Tulliviranomainen voisi kuitenkin tapauskohtaisesti määrätä suoritusjärjestyksestä myös toisin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä seuraavin tarkennuksin.

Tullilain muutos on tarkoitus hallituksen esityksen mukaan saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Valiokunta ehdottaa tätä koskevaa korjausta voimaantulosäännökseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

_______________

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Ulla Juurola /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Iivo Polvi /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos  Maarit Pekkanen

​​​​