VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 42/2009 vp

VaVM 42/2009 vp - HE 255/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista (HE 255/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntija

Verojaostossa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi antaa määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen suomalaisten talletuspankkien tai kiinnitysluottopankkien taikka näiden suomalaisten emoyritysten liikkeeseen laskemille rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushuollon toiminnan turvaamiseksi tarvittaville joukkovelkakirjalainoille. Takauksia voitaisiin valtioneuvoston harkinnan mukaan antaa valtuuksien voimaantulon jälkeen ilman muita vakuuksia liikkeeseen laskettaville voimassaoloajaltaan enintään viiden vuoden joukkovelkakirjalainoille. Takauksia voidaan myöntää vain toimintakykyisille ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäville pankeille. Takauksista tullaan perimään markkinaehtoinen maksu, ja takauksia voisi esitettyjen valtuuksien nojalla olla voimassa yhteensä enintään 17 miljardia euroa. Määrä vastaa suuruusluokaltaan taattavien joukkovelkakirjalainojen jälleenrahoitustarvetta. Väliaikaiset valtuudet valtiontakauksen myöntämiseen olisivat voimassa vuoden 2010, kuitenkin siten, että valtioneuvoston tulee 30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä arvioida tarve uusien takausten myöntämiseen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto tai sen määräämillä tarkemmilla ehdoilla valtiovarainministeriö tai Valtiokonttori voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valtiontakauksen toimintakykyisen ja vakavaraisen suomalaisen talletuspankin tai kiinnitysluottopankin taikka tällaisen luottolaitoksen suomalaisen emoyrityksen liikkeeseen laskemien laina-ajaltaan vähintään yhden vuoden ja enintään viiden vuoden pituisten vakuudettomien joukkovelkakirjalainojen tai kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa yhteenlasketulta nimellisarvoltaan enintään 17 000 000 000 euron määräisten velkojen vakuutena. Valtioneuvoston tulee 30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä arvioida tarve myöntää uusia takauksia. Valtuudet takausten myöntämiseen päättyvät vuoden 2010 lopussa.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd (osittain)
 • vjäs. Lauri Kähkönen /sd (osittain)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen