VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 42/2014 vp

VaVM 42/2014 vp - HE 267/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta (HE 267/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valiokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö

tulliylitarkastaja Antti Hästbacka, Tulli

johtava asiantuntija Soili Sinisalo, Verohallinto

Senior Advisor Kari Luttinen, Global Blue Finland Oy

hallituksen puheenjohtaja Kaj Turunen, Taxfree VAT Refund Oy

toimitusjohtaja Petri Kiviranta, e-Taxfree Nordic Oy

Kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Yrittäjät ry sekä Keskuskauppakamari ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomautettavaa asiasta.

Kaupan Liitolle ja Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista. Nykyisin asetuksessa oleva sääntely nostettaisiin lain tasolle, ja samalla säädöksiä ajantasaistettaisiin. Lakia sovellettaisiin Suomen rajan ylityspaikalla sijaitsevaan palautusliikettä harjoittavaan toimipisteeseen, josta maksetaan arvonlisäveron palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan vaadittavan luvan myöntäisi Verohallinto, jolle kuuluisi myös lain noudattamisen valvonta.

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan tehtäväksi lähinnä teknisluonteisia muutoksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 heinäkuun alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Risto Kalliorinne /vas

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen