VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 43/2005 vp

VaVM 43/2005 vp - HE 212/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE 212/2005 vp).

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavat aloitteet:

LA 86/2004 vp  Laki tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta läh. 30.9.2004

LA 87/2004 vp  Laki tuloverolain muuttamisesta läh. 30.9.2004

LA 6/2005 vp  Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta läh. 24.2.2005

LA 21/2005 vp  Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta läh. 30.3.2005

LA 38/2005 vp  Laki tuloverolain muuttamisesta läh. 4.5.2005

LA 67/2005 vp  Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta läh. 6.9.2005

TPA 27/2004 vp  Metsäverotuksen tasapuolisuus läh. 28.4.2004

TPA 37/2004 vp  Metsäverotuksen uudistuksen haittojen torjuminen läh. 23.6.2005

TPA 12/2005 vp  Kahdenkertaisen metsäverotuksen välttäminen läh. 1.3.2005

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Jari Salokoski, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Pilhjerta, Verohallitus

varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari

veroasiantuntija Virpi Pasanen, Elinkeinoelämän keskusliitto

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Veronmaksajain Keskusliitto on antanut asiassa kirjallisen lausuntonsa.

Suomen Yrittäjät on ilmoittanut, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisen johdosta. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että puun myyntitulon verotukseen siirtyvien metsänomistajien metsätaloudessa käyttämien maatalouteen tai elinkeinotoimintaan kuulumattomien koneiden ja muun kaluston sekä rakennusten hankintamenoksi niitä siirrettäessä pääomatuloverotukseen katsotaan niiden käypä arvo. Lisäksi tuloverolakiin sisällytettäisiin säännökset siitä, että metsätalouden pääomatuloksi luettaisiin myös muusta kuin runkopuusta saatu metsätalouden tulo sekä metsätalouteen saadut tuet ja avustukset, jotka eivät ole verovapaita.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi tuloverolakiin, maatilatalouden tuloverolakiin, verotusmenettelystä annettuun lakiin, verotuslakiin ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin sisältyvät säännökset, jotka koskevat metsätalouden puhtaan tulon laskemista sekä metsäveroluokitusta ja metsätalouden tuottoperusteiden laskemista.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Eduskunta-aloitteet

LA 86/2004 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että tuloverolain 46 §:n 7 momentti kumottaisiin eli metsäkiinteistöjen luovutustapauksissa hakatun puutavaran tai kiinteistön luovutuksesta pidätetyn hakkuuoikeuden kantoarvon takautuva verotus poistettaisiin.

LA 87/2004 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan lakiin lisättäväksi uusi 140 a § siten, että verovelvollisilla, jotka ovat valinneet vuodelta 1993 toimitetussa verotuksessa metsätalouden verotusmuodoksi maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavan metsätalouden puhtaan tulon veronmääritysperusteen, olisi oikeus valita metsätaloutensa verotusmuodoksi vuoden 2005 jälkeen myyntivero tai maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettava vero.

LA 6/2005 vp, LA 21/2005 vp ja LA 67/2005 vp.

Lakialoitteissa ehdotetaan muutosta tuloverolain 140 §:ään siten, että metsäverotuksen siirtymäkautta jatkettaisiin.

LA 38/2005 vp.

Lakialoitteessa ehdotetaan lakiin lisättäväksi uusi 140 a § siten, että verovelvollinen olisi oikeutettu saamaan kaksinkertaisen samaan verokohteeseen kohdistuvan tuloveron välttämiseksi ja vähentämiseksi verohuojennusta puun myyntitulojen mukaisesta verotuksesta.

TPA 27/2004 vp.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että että hallitus ryhtyisi perustuslakien ja oikeudenmukaisuuden vuoksi toimiin, että verovelvollinen ei joutuisi maksamaan samasta vero-objektista kahteen kertaan tuloveroa, kuten nyt esimerkiksi on tapahtumassa niiden verovelvollisten osalta, jotka vuoden 2006 alusta joutuvat siirtymään metsän pinta-alapohjaisesta tuloverotuksesta myyntituloverotukseen.

TPA 37/2004 vp.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin metsäverotuslakien muuttamiseksi siten, että niille pinta-alaverovelvollisille, jotka vuoden 2005 jälkeen siirretään myyntiverotuksen piiriin, annetaan oikeus saman verokohteen kaksinkertaisen tuloverotuksen estämiseksi vähentää myyntiverotuksessa 13 vuodelta maksamansa pinta-alaverot metsäkaupoissa, jotka tapahtuvat 31.12.2018 mennessä.

TPA 12/2005 vp.

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisten veronhuojennusjärjestelmien ja erityisratkaisujen luomiseksi, joilla estettäisiin saman verokohteen kaksinkertainen verotus metsän osalta, joka nykyisen lainsäädännön mukaan siirtyy pinta-alaverotuksesta myyntiverotukseen 1.1.2006 alkaen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Eduskunta-aloitteet

Valiokunta on päätynyt kielteiselle kannalle käsittelemiensä eduskunta-aloitteiden johdosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että lakialoitteet LA 86/2004 vp LA 87/2004 vp, LA 6/2005 vp, LA 21/2005 vp, LA 38/2005 vp ja LA 67/2005 vp sekä toimenpidealoitteet TPA 27/2004 vp, TPA 37/2004 vp ja TPA 12/2005 vp hylätään.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd (osittain)
 • Timo Kalli /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Rask /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VASTALAUSE

Perustelut

Pinta-alaperusteisessa järjestelmässä verovelvollinen on saanut vähentää metsätalouden puhtaasta tulosta eräitä verovelvolliskohtaisia vähennyksiä. Näitä ovat mm. metsänhoitomaksu, metsän uudistamismenot sekä metsätalouteen kohdistuvat korkomenot.

Mikäli vähennykset ylittävät metsätalouden puhtaan tuoton, ylimenevä osa vähennyksistä siirtyy vähennettäväksi ns. siirtyvänä eränä seuraavien vuosien metsätalouden puhtaasta tulosta. Siirtyvä erä on vähennyksenä mukana metsätalouden puhtaan tulon laskennassa siihen saakka, kunnes se tulee kokonaan vähennetyksi.

Vuoden 2005 jälkeisessä verotuksessa ei siirtyvää erää kuitenkaan enää voida vähentää. Tällainen tilanne on kohtuuton, koska tosiasiassa kysymys on todellisista menoista syntyneistä metsätalouden tappioista, jotka ovat olleet vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia ne olisivat vastaavasti puun myyntitulon verotuksessa, mikäli kustannukset maksettaisiin vuoden 2005 jälkeen.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että 2. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotus

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 61 §:n 3 momentti ja

muutetaan 43 §:n 1 ja 2 momentti sekä 140 §:n otsikko ja 140 §:n 6 momentti ja

lisätään 140 §:ään uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 momentti siirtyy 8 momentiksi, seuraavasti:

43 §

(Kuten VaVM)

140 §

Metsäverotuksen siirtymäkausi ja siirtymäkauden päättyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6 mom. kuten VaVM)

Metsätalouden vähennysten ylittäessä metsätalouden puhtaan tuoton, voidaan puhtaan tuoton ylittävä osa siirtyvänä eränä vähentää seuraavien vuosien metsätalouden puhtaasta tulosta. Tämä siirtyvä erä on vähennyksenä mukana metsätalouden puhtaan tulon laskennassa, kunnes se tulee kokonaan vähennetyksi. (Uusi 7 mom.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten VaVM)

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Olli Nepponen /kok