VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 44/2006 vp

VaVM 44/2006 vp - HE 271/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä joulukuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi (HE 271/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Minna Upola, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Sakari Arkio, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimitusjohtaja Pauli Heikkilä ja varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, Finnvera Oyj

yksikönpäällikkö Jyrki Laakso, Finanssialan Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että Finnvera Oyj säädettäisiin tuloverosta vapaaksi yhteisöksi.

Ehdotus edellyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen tekemistä komissiolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tuloverovapautta sovellettaisiin ensimmäi-sen kerran sen verovuoden verotuksessa, jonka aikana laki tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijatahot ovat puoltaneet yksimielisesti Finnvera Oyj:n verovapautta. Keskeisin peruste on se, että yhtiön ulkomaiset kilpailijat ovat lähes poikkeuksetta verovapaita yhteisöjä. Kysymys on siis Finnvera Oyj:n saattamisesta yhdenvertaiseen kilpailuasetelmaan näiden toimijoiden kanssa.

Verovapautta on pidetty perusteltuna myös kotimaan toiminnoissa, koska Finnvera Oyj pyrkii sitä koskevan erityislain mukaisesti poistamaan rahoituspalveluiden tarjonnassa esiintyviä puutteita ja edistämään valtion aluepoliittisia tavoitteita.

Yhtiön edeltäjä Kera Oyj oli säädetty niin ikään tuloverolaissa verovapaaksi yhteisöksi. Lisäksi Finnvera Oyj:lle siirrettyä vientitakuu- ja erityisrahoitustoimintaa aiemmin harjoittanut Valtiontakuukeskus oli verovapaa valtion laitoksena suoraan lain nojalla. Tältä osin on siis kysymys aiemman verostatuksen saavuttamisesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd (osittain)
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Olli Nepponen /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​