VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 46/2006 vp

VaVM 46/2006 vp - HE 278/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä tammikuuta 2007 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 2007 lisätalousarvioksi (HE 278/2006 vp).

Lisätalousarvioaloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä eduskunnan 17 päivänä tammikuuta 2007 valiokuntaan lähettämän lisätalousarvioaloitteen

LTA 126/2006 vp Pentti Tiusanen /vas  Valtion velan vähentämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

YHTEENVETO

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetaan tuloarvioihin (ilman nettolainanottoa ja velanhallintaa) nyt yhteensä 270 000 000 euron lisäystä, määrärahoihin (ilman nettokuoletuksia ja velanhallintaa) 86 215 000 euron lisäystä ja nettokuoletuksiin ja velanhallintaan 183 785 000 euron lisäystä.

Ehdotettujen muutosten jälkeen olisivat kuluvan vuoden budjetoidut tuloarviot ja määrärahat varsinainen talousarvio huomioon ottaen 40 787 211 000 euroa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että ehdotus vuoden 2007 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena,

että lisätalousarvioaloite LTA 126/2006 vp hylätään ja

että lisätalousarviota sovelletaan 29 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk (osittain)
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk (osittain)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Bjarne Kallis /kd
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk (osittain)
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)
 • Johanna Sumuvuori /vihr

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VASTALAUSE

Yleisperustelut

Ehdotamme yleisperusteluissa lausuttavaksi:

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee välittömästi eduskunnalle esityksen vuoden 2007 toiseksi lisätalousarvioksi, jossa osoitetaan riittävät määrärahat kuntien palvelujen turvaamiseksi ja pienituloisten kansalaisten aseman parantamiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 37

VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)

Lisätalousarviossa vuoden 2007 tuloarviota korotetaan bruttomääräisesti peräti 750 miljoonaa euroa. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota nostetaan 200 milj. eurolla ja arviota korkotuloista ja voiton tuloutuksista 550 milj. eurolla.

Huomattavasti nousseet tuloarviot mahdollistavat valtion eläkerahastosta tehtävän siirron pienentämisen 480 milj. eurolla. Tämän lisäksi hallitus esittää valtion velan lyhentämistä 184 milj. eurolla.

Valtion velkaa on lyhennetty paljon nopeammin kuin vaalikauden alussa ennakoitiin. Samaan aikaan muun muassa riittävien vanhusten hoiva- ja terveyspalvelujen järjestäminen on vaikeutunut. On perusteltua, että tuloarvioiden noususta edes noin 10 prosenttia varattaisiin näiden välttämättömien palvelujen turvaamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme lisätalousarvioaloitteen LTA 126/2006 vp mukaisesti,

että momentilta 37.01.94 vähennetään 70 000 000 euroa.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2007

 • Kari Uotila /vas
 • Iivo Polvi /vas