VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 46/2010 vp

VaVM 46/2010 vp - HE 229/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Asta Niskanen, valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö

lakiasiainjohtaja Heikki Cantell, Pohjoismaiden Investointipankki

K irjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • sisäasiainministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välillä tehdyn isäntämaasopimuksen. Vuonna 1999 tehdyn isäntämaasopimuksen voimassaolo päättyy, kun uusi sopimus tulee voimaan. Sisällöllisesti sopimusta uudistettaisiin vain osittain. Sopimukseen esitetään tehtäväksi Baltian maiden jäsenyydestä ja pankin oikeudellista asemaa koskevan tulkinnan muuttumisesta aiheutuvat tarpeelliset muutokset ja tarkennukset. Lisäksi esitetään muutoksia, jotka ovat tarpeen lainsäädännön muutosten vuoksi sekä voimassa olevan sopimuksen täsmentämiseksi. Näitä ovat muun muassa pankin isäntämaakorvauksen takaisin maksamista jäsenmaille koskevat määräykset sekä sopimuksen riitojenratkaisumenettely, samoin kuin määräykset, jotka täsmentävät pankin toimitiloja sekä pankin henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä maahanmuuttoa ja maahantuloa. Keskeiset ehdotukset koskevat pankin henkilökunnan sosiaaliturvaa, jonka osalta tavoitteena on säilyttää vallitseva käytäntö.

Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona Suomen hallitus on ilmoittanut pankille, että isäntämaasopimus on hyväksytty. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Paajanen /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​