VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 48/2010 vp

VaVM 48/2010 vp - HE 231/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostosssa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Anders Colliander ja neuvotteleva virkamies Martti Salmi, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Ann-Sofi Johansson ja ylitarkastaja Hannu Kuortti, Verohallinto

projektipäällikkö Janne Marttinen, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Veronmaksajain Keskuliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Belizen kanssa syyskuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksen sisältämä sopimus koskee verotustietojen vaihtoa sopijapuolten viranomaisten välillä. Se perustuu OECD:n malliverosopimuksille, ja siihen tähdänneet neuvottelut on käyty pohjoismaisena yhteistyönä.

Sopimus on jatkoa Suomen usean muun verokeitaaksi luokitellun valtion kanssa tekemälle tietojenvaihtosopimukselle. Sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia saada verotietoja Suomessa verovelvollisten henkilöiden sijoituksista ja tuloista toisen sopimusvaltion alueella.

Suomen ja muiden Pohjoismaiden lisäksi myös monet muut OECD-maat ovat tehneet tai pyrkivät tekemään vastaavanlaisia sopimuksia haitallisen verokilpailun hillitsemiseksi. Sopimus antaa viranomaisille nimenomaisen oikeuden pyytää tarpeellisia tietoja mm. verojen määräämiseksi, verosaatavien perimiseksi tai veroasioiden tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten. Se mahdollistaa myös viranomaisten läsnäolon ja tutkinnan toisessa maassa.

Sopimus on sinänsä selvä edistysaskel, mutta tietojensaanti edellyttää kuitenkin aina viranomaisen pyyntöä. Valiokunta pitää tavoitteena sitä, että tietojenvaihto voisi tapahtua tulevaisuudessa automaattisesti.

Valiokunta huomauttaa lisäksi siitä, että OECD:n ylläpitämältä, veroparatiisialueita koskevalta mustalta listalta vapautuu, kun veroparatiisiksi katsottu valtio tai alue on tehnyt tietojenvaihtosopimuksen vähintään 12 maan kanssa. Jotta voitaisiin paremmin varmistua veroparatiisialueiden lainsäädännön läpinäkyvyyden ja avoimen tietojenvaihdon kehityksestä, vähimmäismäärää tulisi nostaa nykyisestä. Valiokunta pitää sen vuoksi tärkeänä, että Suomi olisi asiassa aktiivinen OECD:ssä ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok (osittain)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen