VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2006 vp

VaVM 5/2006 vp - HE 20/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion talousarviosta annettuun lakiin lisättäväksi uusi säännös, joka mahdollistaa valtionhallinnossa tarvittavien tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden sekä laajasti käytettävien tavanomaisten tietoteknisten laitteistojen ja niiden ohjelmistojen sekä hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hankintojen toteuttamisen yhteishankintoina. Ehdotetun säännöksen mukaan valtion virastot ja laitokset järjestäisivät säännöksen tarkoittamien tavaroiden ja palveluiden hankinnat niin, että niissä käytettäisiin yhteishankintaa toteuttavan hankintayksikön valtionhallinnolle kilpailuttamaa sopimusta. Jos hankinta ei erityisestä syystä olisi toteutettavissa yhteishankinnan piirissä, hankinnan voisi järjestää muulla tavoin.

Ehdotetun uuden säännöksen tavoitteena on edistää valtionhallinnon hankintojen taloudellista toteuttamista poistamalla päällekkäistä kilpailuttamista sekä mahdollistamalla hankintatoimeen sitoutuvien voimavarojen tehokkaampaa käyttöä ja hankinnan ammattimaisempaa toteuttamista. Tavoitteena on vähentää kilpailuttamiskertoja sekä yhdistää ostomääriä, jotta voidaan saada paljousalennuksia ja neuvotteluetuja. Tavoitteena on myös mahdollistaa valtionhallinnossa tietoteknisten järjestelmien kilpailuttaminen yhteishankinnoin, jotta järjestelmien yhteensopivuus varmistetaan.

Valtiovarainministeriö voisi päätöksellään määrätä yhteishankinnan valmisteluun ja toteuttamiseen ryhtymisestä. Yhteishankintojen piiriin kuuluvista tavaroista ja palveluista sekä yhteishankinnan valmistelusta ja toteuttamisesta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Esityksen tavoitteena on valtionhallinnon hankintojen taloudellinen toteuttaminen yhteishankintamenettelyin. Säädösehdotuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman joustava ottamalla huomioon erityiset syyt, joiden perusteella virasto tai laitos voi poiketa tapauskohtaisesti yhteishankinnan velvollisuudesta. Perusteluissa on erityisten syiden osalta viitattu mm. yliopistojen hankintoihin liittyviin tutkimuksellisiin ja opetuksellisiin erityispiirteisiin. Päätös jättäytyä yhteishankinnan ulkopuolelle erityisen syyn perusteella tehdään virastossa tai laitoksessa hankintakohtaisesti.

Valtiovarainministeriön tulisi kuitenkin valtioneuvoston asetuksen valmistelussa huomioida yliopistojen mahdollisuus tehdä keskenään yhteisiä hankintoja.

Pykälää ei sovelleta hankintalain soveltamisalueen ulkopuolelle jääviin hankintoihin, kuten hankintoihin, jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden toteuttaminen edellyttää lakiin perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä.

Valtion yhteishankintayksikkönä toimii Hansel Oy. Valtiovarainministeriölle lähettämässään lausunnossa se suhtautuu myönteisesti säädösehdotukseen. Esitys ei aiheuta tarvetta lisätä Hansel Oy:n henkilöstöä.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Jyri Häkämies /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Rask /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Mari Nuutila