VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 52/2010 vp

VaVM 52/2010 vp - HE 162/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 162/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Tuula Nummela, Tullihallitus

ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallinto

Kirjallisen lausunnon ovat toimittaneet

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • valtiovarainministeriö
 • Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutettavaksi siten, että niihin tehtäisiin muutokset, jotka aiheutuvat eräitä teknisluonteisia muutoksia arvonlisäverodirektiiviin koskevasta direktiivistä.

Kansainvälistä kauppaa koskevan sähkön ja kaasun erityisjärjestelmän soveltamisala laajennettaisiin lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettavaan lämpö- ja jäähdytysenergiaan ja siihen tehtäisiin eräitä tarkistuksia. Liikeomaisuuteen luetun kiinteistön oman käytön verotusta koskeva sääntely poistettaisiin. Lisäksi Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten järjestöjen verovapautusten sääntelyä selkeytettäisiin.

Arvonlisäverolakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että direktiivin muutoksen mukaisesti maahantuonnin arvonlisäverovapautuksen ehtoja täsmennettäisiin tilanteessa, jossa maahantuontia seuraa maahantuotujen tavaroiden yhteisömyynti.

Samalla arvonlisäverolakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia tarkistuksia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta esittää, että lakiehdotukset hyväksytään eräin vähäisin tarkennuksin arvonlisäverolain 94 §:ään.

Teknisluonteiset, direktiivipohjaiset muutosesitykset.

Arvonlisäverolakiin ja lakiin Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön on tarkoitus tehdä eräitä teknisluontoisia, toisistaan erillisiä muutoksia. Niiden taustalla on arvonlisäverodirektiiviin (2006/112/EY) ns. teknisellä direktiivillä (2009/162/EU) tehdyt muutokset.

Muutoksilla laajennettaisiin kansainvälistä kauppaa koskevan sähkön ja kaasun erityisjärjestelmän soveltamisalaa, kumottaisiin liikeomaisuuteen luetun kiinteistön oman käytön verotusta koskeva sääntely ja selkeytettäisiin Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten järjestöjen verovapautusten sääntelyä.

Muutosten kohteena olevia säännöksiä ei ole sovellettu juurikaan käytännössä, eikä muutoksilla arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

Muut muutosesitykset.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että arvonlisäverolain maahantuonnin arvonlisäverovapautuksen ehtoja täsmennetään siltä osin kuin maahantuontia seuraa maahantuotujen tavaroiden yhteisömyynti. Esitys perustuu tältä osin neuvoston direktiiviin 2009/69/EY arvonlisäverodirektiivin muuttamisesta maahantuontiin liittyvän veronkierron osalta.

Nämä muutokset koskevat niitä vähimmäistietoja, jotka maahantuojan on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille maahantuontihetkellä. Ehdotukset vastaavat käytännössä meillä jo nyt vaadittuja tietoja. Niillä ei olisi siten olennaisia vaikutuksia verovelvollisten asemaan.

Lakiin tehtäisiin lisäksi valtionlaitosten nimike- ym. teknisiä päivityksiä.

Valiokunnan kannanotto.

Valiokunnalla ei ole huomautettavaa esityksen perusteisiin.

Kansainvälistä järjestöä koskevan maahantuonnin verovapauden edellytyksiä olisi kuitenkin syytä tarkentaa selvyyden vuoksi siten, että ulkoasiainministeriö vahvistaisi, onko hakijalla perustamis- tai isäntämaasopimuksen, hakijan aseman sekä tavaran käyttötarkoituksen perusteella oikeus verottomuuteen. Valiokunta ehdottaa, että tätä koskeva lisäys tehdään esitykseen sisältyvän arvonlisäverolain 94 §:n 1 momentin 23 kohtaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 94 §:n 1 momentin 23 kohta muutettuna seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotus
1. lakiehdotus
94 §

Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23) 129 b §:ssä tarkoitetun kansainvälisen järjestön ja sen henkilökunnan maahantuomat tavarat niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa, edellyttäen, että maahantuonnista suoritettavan veron peruste lisättynä arvonlisäveron osuudella olisi vähintään 170 euroa; ulkoasiainministeriö vahvistaa, onko hakijalla perustamis- tai isäntämaasopimuksen, hakijan aseman sekä tavaran käyttötarkoituksen perusteella oikeus verottomuuteen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok (osittain)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • vjäs. Reijo Kallio /sd (osittain)
 • Matti Kauppila /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​