VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 58/2010 vp

VaVM 58/2010 vp - HE 311/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 311/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Tuula Nummela, Tullihallitus

ylitarkastaja Soili Sinisalo, Verohallinto

minister Mats Perämaa, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus

partner Daniel Eriksson ja partner Anders Winkelmann, Pectus Ab

veroasiantuntija Laura Kurki, Suomen Yrittäjät ry

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennettaisiin 10 eurosta 5 euroon. Lisäksi arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaalaisten vuodelta 2009 tehtävien arvonlisäveronpalautushakemusten määräaikaa pidennettäisiin 31 päivään maaliskuuta 2011.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ulkomaalaisten arvonlisäveronpalautuksen hakuajan pidentämisen osalta, ja sitä ehdotetaan tältä osin sovellettavaksi taannehtivasti 1 päivästä lokakuuta 2010. Maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää koskevan muutoksen osalta laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta pitää maahantuonnissa perittävän pienimmän kannettavan arvonlisäveron määrän alentamista nykyisestä 10 eurosta 5 euroon perusteltuna kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi. Muutos koskee kaikkea tuontia kolmansista maista. Esityksestä ilmenee muun ohessa, että Ahvenanmaalle on sijoittautunut yrityksiä, jotka ovat siirtäneet postimyyntitoimintaansa sinne muualta Suomesta verorajaan liittyvän edun vuoksi. Tämä trendi on esityksen mukaan kasvussa. Siksi siihen halutaan puuttua ajoissa. Arvonlisäverotulojen menetykset ovat jo nyt tullin tietojen perusteella noin 16 milj. euroa vuosittain. Esityksellä on vaikutuksia myös Ahvenanmaalla alun perin toimineille yrityksille. Tätä ei voida ottaa kuitenkaan sääntelyssä erikseen huomioon. Tähän nähden ja koska esitystä puoltavat näkökohdat ovat niin merkittäviä, ettei niitä voida sivuuttaa, valiokunta puoltaa esityksessä omaksuttua ratkaisulinjaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r (osittain)
 • Pertti Hemmilä /kok (osittain)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen