VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2004 vp

VaVM 6/2004 vp - HE 94/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta (HE 94/2004 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan toimenpidealoitteen:

TPA 1/2004 vp  Matkustaja-alusten verotuen ohjaaminen liiketoiminnan tukemiseen läh. 10.3.2004

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

budjettineuvos Esko Tainio ja neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

merenkulkuneuvos Raimo Kurki, liikenne- ja viestintäministeriö

ylitarkastaja Marja-Liisa Manner, Verohallitus

asiamies Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto ry

toiminnanjohtaja Bo Gyllenberg, Suomen Laivanpäällystöliitto

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

vt. toimitusjohtaja Henrik Lönnqvist, Suomen Varustamoyhdistys

toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ålands Redarförening

toimitusjohtaja Kyösti Vesterinen, Mopro Oy

Kirjallisen lausunnon ovat toimittaneet

 • valtiovarainministeriö
 • kauppa- ja teollisuusministeriö
 • Merenkulkulaitos
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Kuntaliitto
 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
 • Rahtialusyhdistys ry
 • Ålands landskapsregering, Ahvenmaan maakunnan hallitus.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapautuksesta. Lailla vapautettaisiin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tarkoitetulla matkustaja-aluksella varustamotoimintaa harjoittava työnantaja velvollisuudesta maksaa verohallinnolle aluksella työskentelevälle merimiehelle maksetusta palkasta toimitetut ennakonpidätykset. Maksuvapautuksena myönnettävän tuen edellytykset vastaavat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaisen suoran tuen myöntämisen edellytyksiä.

Työnantaja voisi jättää ennakonpidätykset maksamatta ilman erillistä veroviranomaisen päätöstä, jos Merenkulkulaitos on myöntänyt kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tarkoitettua suoraa tukea palkanmaksuvuodelta tai edeltävältä vuodelta. Jos tukea ei ole aiemmin myönnetty, varustamon olisi maksettava ennakonpidätykset verohallinnolle ja verohallinto palauttaisi ne varustamolle hakemuksesta sen jälkeen, kun Merenkulkulaitos on myöntänyt vastaavalta osin suoran tuen. Maksamatta jätetyt ennakonpidätykset luettaisiin verovelvollisen hyväksi niin kuin ennakonpidätykset olisi maksettu.

Muutoksesta kunnille, seurakunnille ja kansaneläkelaitokselle aiheutuvat verotulojen menetykset korvattaisiin valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Valtion osuus vähennettäisiin valtion verotuloista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu sekä Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun valtiontuen. Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Lakia sovellettaisiin vuosina 2005—2009 maksettujen palkkojen perusteella toimitettaviin ennakonpidätyksiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioon.

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa TPA 1/2004 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja määrää asianomaisen ministeriön valmistelemaan lainsäädäntöä, jossa nettopalkkausjärjestelmän kautta maksettava verotuki ja muu yrityksille maksettava suora elinkeinotuki velvoitetaan liitettäviksi yritysten sidottuun pääomaan, jolloin ne eivät olisi osingonjakokelpoisia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen ehdottaman ennakonpidätysten väliaikaisen maksuvapautusjärjestelmän tarkoituksena on parantaa suomalaisten matkustaja-alusten kilpailuedellytyksiä ulkomaanliikenteessä.

Esitys merkitsee sitä, että Suomessa otettaisiin käyttöön samanlainen nettopalkkausjärjestelmä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tämä alentaisi matkustajavarustamojen kustannuksia vuositasolla noin 25,4 miljoonaa euroa. Saavutettava tukitaso vastaisi Euroopan komission vahvistamien meriliikenteen valtiontukien suuntaviivojen mukaista enimmäistukea.

Valiokunta pitää ehdotusta perusteltuna. Ruotsin nettopalkkajärjestelmää vastaava verotuki parantaa kiistatta suomalaisten matkustaja-alusten kilpailuedellytyksiä ulkomaanliikenteessä. Se on siten omiaan turvaamaan alusten säilymistä Suomen lipun alla sekä ylläpitämään alan työllisyyttä ja osaamista.

Valiokunta on käsitellyt asiaa yksinomaan ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaamisen näkökulmasta. Käsittelyn ulkopuolelle on rajattu siten mm. kysymykset verotuen vaikutuksista muiden alojen, kuten hotelli- ja ravintola-alan, päivittäistavarakaupan tai sisävesiliikenteen kilpailutilanteeseen. Koska valtiontuet kuitenkin väistämättä vinouttavat kilpailua niin valtioiden välillä kuin yksittäisessä jäsenmaassa, EU-tasolla tulisi valiokunnan mielestä pyrkiä löytämään nykyistä kestävämpiä ratkaisumalleja merenkulun ongelmiin. Huomion arvoista on myös se, että Itämeren matkustajaliikenteen tukemisessa on pitkälti kysymys EU:n sisäisestä valtiontukikilpailusta.

Toimenpidealoite

Valiokunta on tullut kielteiselle kannalle käsittelemänsä toimenpidealoitteen johdosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että TPA 1/2004 vp hylätään.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd (osittain)
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Janina Andersson /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Perho /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen