VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2005 vp

VaVM 6/2005 vp - HE 23/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä huhtikuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta (HE 23/2005 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

apulaisjohtaja Erkki Laanterä, Verohallitus

lakimies Tuula Sundström, Veikkaus Oy

Kirjallisen lausunnon ovat toimittaneet Fintoto Oy ja Ålands landskapsregering / Ahvenmaan maakunnan hallitus.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Raha-automaattiyhdistys ovat ilmoittaneet, että niillä ei ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että Euroopan talousalueella toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto olisi Suomessa toimeenpannuista arpajaisista saadun voiton tapaan voitonsaajan tuloverotuksessa verovapaata tuloa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta toteaa tarkennuksena esityksen perustelutekstin kohtaan 1.5. sivulla 4, että Veikkaus Oy:n ja Fintoto Oy:n pelien verotuksessa on siirrytty hiljattain pelipanosten määrään perustuvasta verotustavasta pelipanosten ja voittojen erotukseen perustuvaan verotukseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Olli Nepponen /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen