VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 60/2010 vp

VaVM 60/2010 vp - HE 333/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi (HE 333/2010 vp).

Asiantuntija

Valiokunnassa on ollut kuultavana

budjettineuvos Helena Tarkka, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuutta vaatimatta enintään 150 miljoonan euron omavelkaisen valtiontakauksen valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen edellyttämän pankkitakauksen vastavakuudeksi. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti valtion sähkönhankinta toteutetaan yhteishankintana, jonka Hansel Oy on kilpailuttanut vuosille 2011—2014. Pankkitakaus tarvitaan sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseen pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm AB -nimisessä sähköpörssissä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja puoltaa valtiontakauksen myöntämistä.

Esityksessä on kyse valtion sähkönhankintaan liittyvän hintasuojauksen toteuttamisesta. Valtion käyttämä sähkö hankitaan keskitettynä yhteishankintana, joka perustuu kilpailutettuun sähkönhankintasopimukseen. Nyt voimassa oleva sopimus on tehty vuosille 2011—2014. Sopimuksen mukaan sähkön hintasuojaukseen liittyvät suojaus- ja johdannaiskaupat toteutetaan pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm AB -nimisessä sähköpörssissä. Pörssin sääntöjen mukaan jokaisen toimijan tulee asettaa vakuus tulevaisuuteen tehdyille hintakiinnityksille. Hintasuojaukselle on näin ollen järjestettävä pankkitakaus, jonka vastavakuudeksi tarvitaan nyt esitetty 150 miljoonan euron valtiontakaus.

Hallituksen esityksessä todetaan, että valtion toiminnan peruslinjauksen mukaan valtion ei tarvitse asettaa takauksia tai vakuuksia omaa toimintaansa varten. Edellä mainittu sähköpörssi ei kuitenkaan tehnyt poikkeusta valtion kohdalla, vaan vaatii vakuuden asettamista myös valtiolta. Tilanne on valtion näkökulmasta poikkeuksellinen, ja se edellyttää myös uudenlaisten järjestelyjen käyttöönottoa.

Valiokunta pitää menettelyä sinänsä perusteltuna, jotta sähkön hankinta voidaan toteuttaa suunnitellun mukaisesti. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että järjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta seurataan ja että saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan mahdollisuudet sähkön hintasuojaukseen liittyvän menettelyn yksinkertaistamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi antaa vastavakuutta vaatimatta sekä valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen enintään 150 miljoonan euron valtiontakauksen valtion yhteishankintana vuosina 2011—2014 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr (osittain)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok (osittain)
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r (osittain)
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

​​​​