VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2002 vp

VaVM 7/2002 vp - K 5/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä toukokuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 (K 5/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa ovat olleet kuultavina

tilintarkastajien puheenjohtaja Matti Saarinen ja toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2001 johdosta valtiovarainvaliokunta toteaa, että tarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Vuodelle 2001 vahvistetun talousarvion mukainen menoarvio oli noin 426,3 miljoonaa markkaa, joka alitettiin noin 19 miljoonalla markalla. Eduskunnan käyttömenot olivat vuonna 2001 yhteensä 367,2 miljoonaa markkaa, mikä on 4,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Jos otetaan huomioon lisärakennuksen kokonaisuudessaan siirtomäärärahaksi siirtynyt 40 miljoonan markan investointiraha, olivat eduskunnan menot 407 miljoonaa markkaa, mikä on lähes 15 prosenttia vuoden 2000 menoja suurempi.

Vuoden 2001 säästöt talousarvioon nähden johtuivat saadun selvityksen mukaan atk-laitehankinnoista (7,7 miljoonaa markkaa), henkilöstön, kansanedustajien ja heidän avustajiensa palkkamenoista (4,8 miljoonaa markkaa), painatusmenoista (3,5 miljoonaa markkaa) sekä eduskunnan kirjaston menoista (2,9 miljoonaa markkaa).

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista eduskunnan vuoden 2001 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jussi Ranta /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja