VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2004 vp

VaVM 7/2004 vp - K 3/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 (K 3/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa ovat olleet kuultavina

tilintarkastajien puheenjohtaja Matti Saarinen, hallintojohtaja Kari T. Ahonen ja toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2003 johdosta valtiovarainvaliokunta toteaa, että tarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Vuodelle 2003 vahvistetun talousarvion mukainen menoarvio oli ilman Valtiontalouden tarkastusvirastoa runsaat 107,9 miljoonaa euroa, joka alitettiin noin 6,5 miljoonalla eurolla. Menojen loppusumma tilinpäätöksen mukaan oli siten yhteensä 101,4 miljoonaa euroa, jolloin talousarvion toteutuma oli 94 prosenttia.

Menojen kasvu edelliseen vuoteen nähden on 27 prosenttia, mikä johtuu lisärakennuksen investointimenoista. Ilman niitä eduskunnan käyttömenot olivat 11,6 prosenttia edellistä vuotta suuremmat. Merkittävin säästö, 1,9 miljoonaa euroa, oli lisärakennuksen kaluste- ja laitemäärärahassa. Valituksista johtuva rakentamisen aloituksen myöhentyminen vaikutti siihen, että lisärakennuksen kalustaminen siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 2004.

Eduskunnan tuotto- ja kululaskelmassa on edelleen poikkeuksellisia eriä johtuen lisärakennusprojektiin liittyvistä kuluista. Tilikaudella taseen keskeneräiseen omaisuuteen on aktivoitu lisäystä 22,1 miljoonaa euroa. Lisärakennusprojekti kasvattaa huomattavasti myös arvonlisäveromenoja, joita oli 8,3 miljoonaa euroa. Muissa kuluerissä ei ole tapahtunut yhtä merkittäviä muutoksia.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista eduskunnan vuoden 2003 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Mikko Kuoppa /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Maija Rask /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja

​​​​