VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2006 vp

VaVM 7/2006 vp - HE 57/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 57/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Arto Eno, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen valtion tilivelvollisuusuudistuksen periaatteiden ulottamiseksi valtion eläkerahastoon rahastosta annettuun lakiin otettavaksi tarpeelliset säännökset rahaston ohjauksen ja valvonnan vahvistamisesta. Valtiovarainministeriöllä olisi oikeus antaa yleisiä määräyksiä rahaston hallinnon järjestämisestä, talouden hoidosta ja varojen sijoittamisesta. Rahaston johtokunta muuttuisi hallitukseksi. Lakiin otettaisiin myös voimassa olevaa lakia seikkaperäisemmät säännökset hallituksen tehtävistä, rahaston hallinnosta sekä rahaston tilinpäätöksen käsittelystä ja tilintarkastuksesta. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa rahaston sijoitustoiminnan ohjausta, täsmentää rahaston hallituksen tehtäviä ja vastuuta sekä tarkistaa muutoinkin lain säännöksiä rahaston valtiontaloudellisen merkityksen edellyttämällä tavalla.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että valtion eläkerahastosta siirretään valtion talousarvioon vuonna 2006 vähemmän kuin laissa säädetyt 40 prosenttia valtion saman vuoden eläkemenosta. Tältä osin esitys liittyy valtion vuoden 2006 lisätalousarvioon.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esitys vahvistaa valtion eläkerahaston ohjausta ja valvontaa vuoden 2004 valtion tiliuudistuksen periaatteiden mukaisesti. Valiokunta pitää myös rahaston varojen lisäämistä kannatettavana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Maija Rask /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Mari Nuutila