VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2013 vp

VaVM 7/2013 vp - HE 22/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä huhtikuuta 2013 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 22/2013 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Jari Salokoski, Verohallinto edustaen valtiovarainministeriötä

osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomattamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annettua lakia. Laista poistettaisiin mahdollisuus vaatia lykätyn veronmaksun turvaamiseksi vakuus Suomesta poismuuttavan sijoittajan verotuksessa. Lisäksi säädettäisiin, että maksamattomalle verolle ei peritä korkoa. Maasta poistumistilanteissa maksuun pantavan veron vanhentumisaika säädettäisiin alkavaksi sitä seuraavan vuoden alusta, jolloin verovelvolliselle myönnetty veronmaksun maksuaika päättyy. Muutokset johtuvat Euroopan komission huomautuksista, jotka se antoi Suomen järjestelmää koskevan notifioinnin käsittelyn yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annettu laki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​