VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2002 vp

VaVM 8/2002 vp - K 6/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä toukokuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 (K 6/2002 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

tilintarkastajien puheenjohtaja Matti Saarinen ja toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtiontalouden tarkastusviraston siirryttyä 1.1.2001 eduskunnan yhteyteen virasto on ensimmäistä kertaa tullut eduskunnan tilintarkastajien suorittaman tilintarkastuksen kohteeksi. Valtiovarainvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Toiminnan kulut olivat yhteensä 49,3 miljoonaa markkaa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 prosenttia. Suurimman kuluryhmän muodostavat henkilöstökulut (37,7 miljoonaa markkaa), joiden osuus kokonaiskuluista oli runsaat 76 prosenttia. Kuluryhmistä suurin kasvu, 8,4 prosenttia (2,9 miljoonaa markkaa), oli niin ikään henkilöstökuluissa.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2001 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jussi Ranta /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja