VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2004 vp

VaVM 8/2004 vp - K 4/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 (K 4/2004 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa on ollut kuultavana

pääjohtaja Tapio Leskinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta valtiovarainvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusviraston menojen loppusumma oli tilinpäätöksen mukaan runsaat 9,95 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli runsaat 7,9 prosenttia. Suurimman kuluryhmän muodostivat henkilöstökulut, joiden osuus kokonaiskuluista oli 76,6 prosenttia. Kulurakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista Valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2003 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2003 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Mikko Kuoppa /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Maija Rask /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja

​​​​