VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2010 vp

VaVM 8/2010 vp - HE 270/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 270/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kari Aaltonen, Verohallitus

Kirjallisen lausunnon antoi Finanssialan Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että tiettyjä luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten maksamatta olevia korkoja ei luettaisi veronalaiseksi tuloksi verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen