VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2012 vp

VaVM 8/2012 vp - HE 26/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 26/2012 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Kimmo Lietkari, Tullihallitus

erikoistutkija Matti Kytö, VTT

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Linja-autoliitto
 • Neste Oil Oyj
 • St1 Oy
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Öljyalan Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennettäisiin eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästöissä otettaisiin huomioon polttoaineen elinkaaren aikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisättäisiin niiden tuotantoketjun alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nostaisi polttoainelitrasta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin nykyisestä 60 eurosta 50 euroon. Lain liitteen verotaulukossa säädettyihin verotasoihin ei siten ehdoteta muutoksia.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok (osittain)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Sirpa Paatero /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​