VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2005 vp

VaVM 9/2005 vp - HE 30/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä huhtikuuta 2005 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta (HE 30/2005 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö

ylitarkastaja Ilkka Niskanen, Verohallitus

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC on ilmoittanut, että sillä ei ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatilatalouden tuloverolakia siten, että metsätalouden tuottoperusteina oleviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen sovellettaisiin vuonna 2005 nykyisiä eli valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatuja tietoja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Eero Lämsä /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen