VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010 vp

VaVM 9/2010 vp - HE 282/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta (HE 282/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Verohallitus

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet Kansaneläkelaitos Kela ja Suomen Kuntaliitto.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Yrittäjät ja Taloushallintoliitto ilmoittivat, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan verotililakiin lisättäväksi valtuutus, jonka nojalla Verohallinto voisi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskisi niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei jää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Sasi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​