VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2014 vp

VaVM 9/2014 vp - HE 95/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Maija Skyttä, valtiovarainministeriö

johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Suomen Veroasiantuntijat ry

Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Keskuskauppakamari ja Veronmaksajain Keskusliitto ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia siten, että lähdeveron palautukselle maksettaisiin palautuskorkoa. Palautuskorkoon sovellettaisiin verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä palautettavasta yhteisökorosta sekä ennakonpalautukselle maksettavasta palautuskorosta.

Lakia ehdotetaan selvyyden vuoksi muutettavaksi myös siten, että ennakonpidätystä koskevia ennakkoperintälain säännöksiä sovellettaisiin myös lähdeveron laiminlyönnistä johtuviin korkoseuraamuksiin.

Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan säännöksiä peritystä lähdeverosta sovellettaisiin myös ennakonpidätyksenä ilmoitettuun ja tilitettyyn suoritukseen, joka olisi tullut ilmoittaa ja tilittää lähdeverona.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Lähdeveron palautukselle maksettavaa korkoa koskevaa säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti jo vuodelta 2014 palautettaviin lähdeveron palautuksiin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen