YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2014 vp

YmVL 14/2014 vp - VNS 5/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta — Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä

Ulkoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä toukokuuta 2014 lähettäessään valtioneuvoston selonteon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta — Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä (VNS 5/2014 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehityspolitiikan neuvonantaja Suvi Virkkunen, ulkoasiainministeriö

ylitarkastaja Tuulia Toikka, ympäristöministeriö

kehityspoliittinen asiantuntija Henri Purje, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry

suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta pitää erinomaisena, että valtioneuvosto on laatinut selonteon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta. Aihe on tärkeä ja erityisen ajankohtainen, sillä YK:n vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden valmistelu on aktiivisessa vaiheessa. Samanaikaisesti valmisteltavana ovat Rio de Janeiron kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2012 sovitulla tavalla vuoden 2015 jälkeisten globaalien kestävän kehityksen tavoitteet kestävän kehityksen ns. Post-2015-agendan luomiseksi. Asian käsittelyyn ei kuitenkaan ole käytettävissä kuin hyvin rajoitetusti aikaa, joten valiokunta lausuu lyhyesti vain seuraavaa.

Valiokunta pitää tärkeänä lähtökohtana sitä, että kestävän kehityksen tavoitteita ja vuosituhattavoitteita koskeva työ yhdistetään ja muodostetaan yhteiset globaalit ympäristöön, sosiaaliseen kehitykseen ja talouteen liittyvät tavoitteet. Kehitykselle välttämätön talouskasvu on tuotettava ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta kestävällä tavalla.

Valiokunta uudistaa kestävän kehityksen Rion huippukokousta varten antamassaan lausunnossaYmVL 5/2012 vp Valtioneuvoston selvityksestä (UTP) kestävän kehityksen konferenssista Rio de Janeirossa 20.—22.6.2012; luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö. esittämänsä kannanotot. Lausunnon keskeiset kannanotot liittyvät kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden parempaan yhteensovittamiseen sekä kestävän kehityksen maailmanlaajuisen hallinnan vahvistamiseen. Lausunnossa kiinnitetään erityistä huomiota maapallon kestävyyden rajojen, ns. planetaaristen kynnysarvojen ylittymiseen eli globaaliin luonnonvarojen kestämättömään kulutukseen, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen ja ilmastonmuutokseen. Maailman väkiluvun on arvioitu kasvavan 9,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, jolloin väestönkasvu taittuisi elintason nousun myötä laskuun. Luonnonvarojen kysyntä kasvaa siten siihen saakka, ja käytön tehostamisen hyödyt uhkaavat huveta kasvavaan tarpeeseen. Suomen hyvin tavoitteenaan pitämä työ naisten aseman parantamiseksi edistää väestönkasvun hillintää.

Kaikkia valtioita koskevan ilmastonmuutossopimuksen aikaansaaminen Pariisissa vuonna 2015 ja voimaan saattaminen vuoteen 2020 mennessä on globaalikehityksen kannalta välttämätöntä, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat erityisesti köyhien maiden mahdollisuuksia sopeutua. Köyhyyttä ei voida vähentää, ellei niin ilmastonmuutoksen hillintää kuin myös monimuotoisuuden köyhtymistä ja luonnonvarojen kestämätöntä kulutusta kytketä osaksi kehitysagendaa ja integroida kestävän kehityksen ulottuvuudet johdonmukaiseksi, vaikuttavaksi politiikkakokonaisuudeksi.

Valiokunta korostaa, että kaikkiaan eri politiikan alojen perinteisten ajatusmallien uudistaminen ja suuntaaminen yhteisiä tavoitteita tukeviksi on välttämätöntä. Köyhyyttä ei voida poistaa ilman radikaaleja muutoksia ympäristönsuojelussa, tuotanto- ja kulutustavoissa, resurssitehokkuudessa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Valiokunta tukee selonteon 2015 jälkeisen kestävän kehityksen suuntaviivoja korostaen kestävän kehityksen kokonaisvaltaisen, johdonmukaisen politiikan tukemista eri hallinnonaloilla siten kuin kohdassa 4. lausutaan. Myös eri toimijoille kehitysyhteistyössä tulee asettaa samanlaiset vaikuttavuus- ja politiikan johdonmukaisuusvaatimukset.

Valiokunta painottaa myös olemassa olevien kansainvälisten ympäristösopimusten hyödyntämistä vuoden 2015 jälkeisen politiikkakokonaisuuden osana. Tuki kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanolle kehitysmaissa voi edistää edellä viitatulla tavalla kestävien kansallisten kehitysstrategioiden aikaansaamista, ympäristön tilan parantamista ja köyhyyden vähentämistä; ympäristönsuojelu on osa kehitysprosessia.

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että ulkoasiainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos