YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2011 vp

YmVL 2/2011 vp - K 2/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä toukokuuta 2011 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2010 (K 2/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa valiokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta.

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää:

 • Ympäristönsuojelun valvonta, valvontamaksu (HE 100/2009 vp — EV 6/2010 vp)

 • Öljysuojarahasto, rahoitus (HE 167/2009 vp — EV 231/2009 vp).

  Lisäksi valiokunta pitää tarpeellisena säilyttää ns. Itämeri-selontekoa koskevaan mietintöön sisältyvän lausuman ja siihen liittyvät kannanotot:

 • Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka, valtioneuvoston selonteko (VNS 6/2009 vp — EK 4/2010 vp, 7 erillistä kannanottoa).

Seuraavien lausumien osalta valiokunta katsoo, että hallitus on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin ja lausumat voidaan siten poistaa:

 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu (HE 76/2003 vp — EV 50/2004 vp, 3 lausumaa)

 • Jätelaki, tuottajavastuu, romuajoneuvot (HE 152/2003 vp — EV 39/2004 vp, 5 lausumaa)

 • Rakennusten energiatodistukset ja energiatehokkuus (HE 170/2006 vp — EV 302/2006 vp, 2 lausumaa)

 • Jätekuljetusten valvonta, kaatopaikkojen jätevero, jätelain kokonaisuudistus (HE 257/2006 vp — EV 304/2006 vp, 3 lausumaa)

 • Jätelaki, muutoksen toimeenpano, paristot ja akut, keräysasteen nostaminen (HE 176/2007 vp — EV 27/2008 vp)

 • Kaavajärjestelmän kehittäminen, Uusiutuva energia, kaukolämpö, Valituslupajärjestelmä, vaikutus kaavoitukseen (HE 102/2008 vp — EV 202/2008 vp, 3 lausumaa)

 • Århusin yleissopimus (HE 165/2003 vp — EV 105/2004 vp, 2 lausumaa) sekä

 • Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitistöt (HE 195/2009 vp — EV 64/2010 vp).

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

​​​​