YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 20/2004 vp

YmVL 20/2004 vp - K 1/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä huhtikuuta 2004 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2003 (K 1/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ministeri Hannes Manninen, sisäasiainministeriö

ylijohtaja Anne Brunila, valtiovarainministeriö

neuvotteleva virkamies Mika Lampinen, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta arvioi lausunnossaan hallituksen toimenpiteitä niiden eduskunnan lausumien osalta, joita valiokunta on esittänyt.

Eduskunnan hyväksymät, ympäristöministeriön hallinnonalan lausumat

 • Arava- ja korkotukilainojen lainaehdot

  HE 100/2002 vp — EV 227/2002 vp

  Arava- ja korkotukilainojen lainaehtoja koskevassa lausumassa eduskunta edellytti hallituksen valmistelevan ja antavan eduskunnalle pikaisesti ehdotukset verotuslainsäädännön muuttamisesta niin, että asumisoikeuksien lunastusrahastoon tehty rahastosiirto, jota varten on kerätty käyttövastiketta, määritellään omistajayhteisön pääomasijoitukseksi. Asia on selvitettävänä valtiovarainministeriössä. Ympäristövaliokunta katsoo, että lausuma tulee tältä osin säilyttää.

    Lisäksi eduskunta edellytti, että valtioneuvosto muuttaa arava- ja korkotukilainojen lainaehdot nykyistä paremmin rahamarkkinoiden muutoksia vastaaviksi. Lausuma voidaan poistaa, sillä aravalainojen ehtoja on muutettu lausumassa tarkoitetulla tavalla asetuksilla 131/2003 ja 824/2003.

    Valiokunta pitää tarpeellisena käsitellä tässä yhteydessä lyhyesti arava- ja korkotukilainojen lainaehtoja ja perusparannusaravalainaa yleisellä tasolla. Ympäristövaliokunta pitää tärkeänä, että aravajärjestelmä säilytetään hallitusohjelman mukaisesti uustuotannossa. Korkotukiehtojen kehittämiseen liittyen korkotukilainoituksen osuutta lisätään ja aravalainoituksen osuutta vähennetään asteittain siten, että korkotukilainoituksella voidaan vuonna 2007 toteuttaa 60 prosenttia ja aravalainoituksella 30 prosenttia hallitusohjelman mukaisesta 10 000 sosiaalisen asunnon tuotannosta. Ympäristövaliokunta toteaa, että rahamarkkinoiden kehittymisen ansiosta rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin liittyvät ongelmat ovat pienentyneet ja samalla vähentäneet tarvetta valtion suoralle asuntoluototukselle. Korkotukiluottojen ohella on kuitenkin edelleen tarvetta myös suoralle luototukselle. Molemmilla turvataan sosiaaliselle asuntotuotannolle asetetut tavoitteet. Eduskunta edellytti talousarvioehdotuksen hyväksyessään, että perusparantamiseen myönnettävien aravalainojen lainaehtoja uudistetaan niin, että ne ovat nykyistä kilpailukykyisempiä markkinaehtoisiin lainoihin verrattuna ja että lainavaltuuksiin tarvittavat muutokset otetaan huomioon vuoden 2004 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Perusparantamiseen myönnettävät aravalainat tulee valiokunnan mielestä säilyttää yhtenä käytettävissä olevana vaihtoehtona, mikä edellyttää aravaehtojen parantamista tältä osin.

    Tällä hetkellä sosiaalisen asuntotuotannon tavoitteesta ollaan vahvasti jäljessä ja vuoden 2004 toteutuma jäänee 5 000 asuntoon.

    Samalla valiokunta katsoo, että arava- ja korkotukilainoitukseen liittyvää lainsäädäntöä tulisi yksinkertaistaa käytännössä ilmenneiden ongelmien vähentämiseksi.

 • Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntämenettelyt

  HE 227/2002 vp — EV 249/2002 vp

  Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevassa lausumassa eduskunta edellytti, että harkittaessa rakennustuotteiden kansallisten tyyppihyväksyntäohjeiden kumoamista niiden ollessa päällekkäisiä eurooppalaisen CE-merkintäjärjestelmän kanssa otetaan huomioon rakennustuotteiden valmistajien tarpeet. Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa tältä osin, koska tarvittava selvitystyö lausuman toteuttamiseksi on tehty.

    Lisäksi eduskunta edellytti, että asianomaiset muut ministeriöt kuin ympäristöministeriö pikaisesti selvittävät tämän lain mukaisten rakennustuotteiden hyväksyntämenettelyjen soveltamista toimialaansa kuuluvaan rakentamiseen. Valiokunta katsoo, että koska muiden ministeriöiden selvitykset ovat vielä kesken, lausuma on tarpeen säilyttää.

 • Aravavuokrataloja omistavat holding-yhtiöt

  HE 23/2003 vp — EV 19/2003 vp

  Valiokunta katsoo, että lausuma voidaan poistaa, sillä sen mukaiset toimenpiteet on toteutettu.

 • Alusjätelain kokonaisuudistus, talousvyöhykkeen perustaminen ja maksujärjestelmän perustaminen

  HE 33/2003 vp — EV 26/2003 vp

     Alusjätelain kokonaisuudistusta koskevassa lausumassa eduskunta kiirehti alusjätelain kokonaisuudistusta. Saadun selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toimikunnan alusjätelain uudistamiseksi. Valiokunta pitää lausuman säilyttämistä tarpeellisena, kunnes kokonaisuudistusta koskeva lakiehdotus annetaan eduskunnalle.

    Lausuman toisessa osassa eduskunta kiirehti Suomen talousvyöhykkeen perustamista tarkoittavan hallituksen esityksen antamista. Lausuma voidaan poistaa, sillä hallituksen esitys on annettu eduskunnalle (HE 53/2004 vp, YmVL 19/2004 vp).

    Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus antaa mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksen aluksista aiheutuviin laittomiin öljypäästöihin sovellettavasta hallinnollisesta maksujärjestelmästä. Saadun selvityksen mukaan tällaista öljypäästömaksua koskeva oikeusministeriön työryhmän mietintö on valmistunut toukokuussa 2004. Lausuma tulee tältä osin säilyttää, kunnes ehdotus on annettu eduskunnalle.

Eduskunnan hyväksymät, maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lausumat

 • Vesihuoltolaitokset

  HE 85/2000 vp — EV 197/2000 vp

  Eduskunta edellytti, että hallitus seuraa vesihuoltolaitosten omistuksen ja toimintamuotojen muutoksia ja arvioi seurannan perusteella muutosten taloudellisia vaikutuksia ja sammutusvesihuollon toimivuutta sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan taloudelliset vaikutukset otettiin huomioon vesihuollon tukilainsäädännön muutoksessa, miltä osin lausuma voidaan poistaa. Sammutusvesihuollon toimivuudesta on kysely valmisteilla ja asia siten vielä keskeneräinen. Lausuma tulee tältä osin säilyttää.

Lausunto

Edellä olevan perusteella ympäristövaliokunta esittää lausuntonaan,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä tässä lausunnossa on esitetty.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Satu Hassi /vihr
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Hannu Hoskonen /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos