YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2007 vp

YmVL 3/2007 vp - K 4/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä huhtikuuta 2007 lähettäessään toimenpidekertomuksen vuodelta 2006 (K 4/2007 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, ympäristöneuvos Olli Pahkala, hallitusneuvos Klaus Frösen ja hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ympäristövaliokunta on käsitellyt asiaa hallituksen toimenpidekertomuksen ympäristövaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjen eduskunnan lausumien osalta sekä yhden talousvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyn lausuman osalta, joka kuuluu ympäristövaliokunnan toimialaan. Ympäristövaliokunnan lausumista 1 kuuluu ulkoasiainministeriön hallinnonalaan, 1 maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja 16 ympäristöministeriön hallinnonalaan.

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi ja ne voidaan poistaa:

 • Rakennustuotteiden hyväksyntämenettelyt HE 227/2002 vp — EV 249/2002 vp

 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu HE 76/2003 vp — EV 50/2004 vp, lausuma 3

 • Rakentamisen laadunvalvonnan parantaminen ja kuntien rakennusvalvonnan voimavarat HE 21/2005 vp — EV 90/2005 vp

 • Asumisoikeusjärjestelmä HE 98/2005 vp — EV 177/2005 vp

 • Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta HE 169/2003 vp — EV 185/2004 vp.

Valiokunta toteaa rakennustuotteiden hyväksyntämenettelyjä koskevan lausuman osalta, että hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä (HE 18/2007 vp, LiVM 1/2007 vp).

Säilytettävät lausumat

Ympäristövaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyt muut kuin edellä mainitut lausumat ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa. Hallitus on kertomuksessaan esittänyt seuraavan lausuman osalta, että se poistetaan kertomuksesta. Valiokunta ei yhdy hallituksen näkemykseen, vaan lausuu sen osalta seuraavaa:

 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu HE 76/2003 vp — EV 50/2004 vp, lausuma 2

  Hallitus on katsonut, että ympäristöministeriön metsäkeskuksille ja alueellisille ympäristökeskuksille antamaa yhteistä liito-oravan suojeluohjetta koskeva lausuma voidaan poistaa kertomuksesta. Valiokunta viittaa samaa lausumaa koskevaan lausuntoonsa vuodelta 2006 (YmVL 25/2006 vp), jossa valiokunta on todennut, että ministeriön ohjeistus ei vastaa lainsäätäjän tarkoitusta siltä osin, kuin se on ohjannut merkityksellistä haittaa tarkoittavan korvauskynnyksen asettumista selvästi korkeammalle kuin esimerkiksi yleistietoimituksissa, ja edellyttänyt, että ministeriö tarkistaa ohjeistuksensa siten, että mainittu epäsuhta poistuu. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan korkein oikeus on myöntänyt yhdessä merkityksellisen haitan korvauskynnystä koskevassa asiassa valitusluvan. Ohjeistuksen tarkistaminen on tarpeen ottaa tarkastelun kohteeksi ylimmän tuomioistuimen annettua asiassa ennakkoratkaisunsa. Valiokunta pitää siten lausuman säilyttämistä tarpeellisena.

  Valiokunta katsoo, että seuraavat valiokunnan aloitteesta hyväksytyt lausumat tulee edelleen säilyttää hallituksen kertomuksessa:

 • Århusin yleissopimus; ympäristöasioiden käsittelyajat ja ns. pitkittäishankkeita koskeva lainsäädäntö HE 165/2003 vp — EV 105/2004 vp

  — Alusjätelain kokonaisuudistus HE 33/2003 vp — EV 26/2003 vp

  — Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu HE 76/2003 vp — EV 50/2004 vp, lausumat 1, 2 ja 4

  — Jätelaki, tuottajavastuu, romuajoneuvot HE 152/2003 vp — EV 39/2004 vp

  — Kansallis- ja luonnonpuistoja koskeva lainsäädäntö HE 169/2003 vp — EV 185/2004 vp

  — ASP-lainat HE 276/2004 vp — EV 30/2005 vp.

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos