YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 34/2006 vp

YmVL 34/2006 vp - HE 121/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 121/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Gustav Teir, valtiovarainministeriö

yli-insinööri Hannu Laaksonen, ympäristöministeriö

pääsihteeri Merja Huhtala, Öljysuojarahasto

luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi öljyjätemaksusta annettua lakia siten, että maksun alaisten tuotteiden määrittelyssä viitataan vuoden 2002 alusta voimaan tulleeseen Euroopan yhteisöjen yhdistettyyn nimikkeistöön. Samalla öljyjätemaksun määrä ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 4,2 sentistä 5,75 senttiin kilolta. Öljyjätemaksuina kertyviä avustuksia ei enää myönnetä ongelmajätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen perustamiseen eikä valtakunnallisen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Öljyjätemaksun korottaminen ehdotetulla tavalla on tarpeen, jotta määrärahaa voidaan jatkossakin käyttää öljyn saastuttamien maa-alueiden kunnostamiseen. Valtakunnallisessa SOILI-ohjelmassa on vuosina 1997—2005 kunnostettu pilaantuneita maa-alueita siihen osallistuvien öljy-yhtiöiden rahoituksella 22,7 miljoonalla eurolla ja öljysuojarahaston rahoituksella 8,7 miljoonalla eurolla. Öljysuojarahaston rahoitustarpeeksi on arvioitu lähivuosina noin 3 miljoonaa euroa vuodessa.

Valiokunta kiinnittää valtiovarainvaliokunnan huomiota asiantuntijakuulemisessa esille tulleeseen tarpeeseen täsmentää lakiehdotuksen 7 §:n ensimmäistä virkettä siten, että siinä käytetty öljyjätehuollon käsite kuvataan voimassaolevan lain tapaan. Koska kysymyksessä on tältä osin ainoastaan tekninen muutos, on selkeämpää, jos ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti: "Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään öljyjätteiden keräilystä, kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuviin menoihin siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään." Valiokunta esittää, että valtiovarainvaliokunta muuttaa pykälää esitetyllä tavalla.

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Oras Tynkkynen /vihr
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos

​​​​