YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2013 vp

YmVL 6/2013 vp - HE 18/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä maaliskuuta 2013 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta (HE 18/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Miliza Malmelin, ympäristöministeriö

lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

apulaisjohtaja Arja Tanninen, Säteilyturvakeskus STUK

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen keskeiset muutosehdotukset liittyvät neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom täytäntöönpanoon. Ehdotukset liittyvät jätteen minimoinnin periaatteen lisäämiseen sekä ydinenergialakiin että säteilylakiin sekä suhteellisuusperiaatteen lisäämiseen. Valiokunta pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja tukee ehdotettuja periaatteita, jotka sisältyvät jo käytännön toimintatapoihin, mutta nyt ehdotetaan nostettavaksi lain tasolle. Valiokunta esittää kuitenkin, että talousvaliokunta vielä harkitsee, onko tarvetta yhdenmukaistaa ehdotettujen ydinenergialain 27 a §:n ja säteilylain 49 a §:n sanamuodot vastaamaan sanatarkasti toisiaan.

Lausunto

Lausuntonaan ympäristövaliokunta esittää,

että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Jouni Backman /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​