YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2011 vp

YmVM 1/2011 vp - HE 29/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 29/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Eliisa Irpola, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia, kemikaalilakia, ympäristönsuojelulakia ja rikoslakia siten, että niissä säädettäisiin metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisesta viranomaisesta ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista. Lisäksi kemikaalilakiin ja rikoslakiin tehtäisiin teknisluonteisia tarkistuksia.

Kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja rikoslain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Jätelain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden jätelain kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos