YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2014 vp

YmVM 1/2014 vp - HE 206/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2013 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 206/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Maija Neva, ympäristöministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet:

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. Tavoitteena on siirtää kaavoitusmittausten valvonta Maanmittauslaitokselta kokonaan kunnille.

Lakiin lisättäisiin voimassa olevaa sääntelyä vastaavat säännökset asemakaavan ja tonttijaon pohjakartasta sekä näiden pohjakarttojen ajantasaisuudesta. Esityksen tarkoituksena on myös saattaa tämä sääntely vastaamaan perustuslain säädöstasoa koskevia vaatimuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​