YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2002 vp

YmVM 10/2002 vp - HE 152/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista (HE 152/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

asuntoneuvos Riitta Kimari ja rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöministeriö

neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Kansallisen ilmastostrategian toteuttamiseksi on tarkoitus ryhtyä myöntämään asuntojen energia-avustuksia. Avustuksilla parannetaan asuinrakennusten energiataloutta. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi avustusten myöntämiseen tarvittava laki, laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista.

Nykyisillä asuntojen korjausavustuksilla tuetaan muun muassa sosiaalisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa olevien vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista, liikkumisesteitten poistamista asuinrakennuksista mukaan lukien hissien rakentaminen, lähiötalojen korjaamista sekä suunnitelmallisen korjaustoiminnan käynnistymistä asuinrakennuskannassa. Esityksen tarkoituksena on sovittaa yhteen avustuksia koskeva lainsäädäntö valtionavustuslain kanssa.

Esityksellä muutettaisiin korjausavustusten käyttötarkoituksia eräiltä vähäisiltä osin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Ehdotetulla lailla lisätään asuntojen korjausavustusten käyttötarkoituksiin uusi kohta, jonka mukaan avustuksilla voidaan tukea myös asuntojen energiatalouden parantamista ja energian käytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämistä mukaan lukien uusiutuvien energianmuotojen käyttöönotto.

Ympäristövaliokunta on tyytyväinen lisäykseen. Suomen kansallisen ilmasto-ohjelman kannanotto energiataloudellisten korjausten tehostamisesta tulee näin kirjatuksi lainsäädäntöön. Energia-avustuksiin varataan samalla erillinen määräraha vuoden 2003 valtion talousarvioehdotuksessa.

Avustusten käyttötarkoituksista, myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan energia-avustukset on tarkoitus kohdentaa alkuvaiheessa kerrostalo- ja rivitaloasuntojen lämmöneristysten parantamiseen sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien uusimiseen ja korjaamiseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että energia-avustusten piiriin tulee myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto lakiehdotuksen mukaisesti. Jatkossa omakotitalot ja niiden lämmitysjärjestelmien muuttaminen uusiutuvaan energiaan tai kaukolämpöön perustuvaksi tulee niin ikään ottaa energia-avustusten piiriin kuten ilmasto-ohjelmassa edellytetään. Energia-avustuksen määräraha on samalla nostettava tarvetta vastaavaksi.

Energia-avustuksia lukuun ottamatta korjausavustusten käyttötarkoitukset ehdotetaan säilytettäväksi likipitäen nykyisellään. Avustuksia voidaan siten edelleen myöntää mm. sosiaalisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa olevien vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen, hissien rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistamiseen sekä asuinrakennuskannan suunnitelmalliseen korjaukseen.

Ympäristövaliokunta pitää korjausavustusten käyttötarkoitusten määrittelyä lakiehdotuksessa tarkoituksenmukaisena. Sosiaalisin perustein myönnettävien avustusten osalta valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota avustusten edellytyksenä olevien tulorajojen alhaisuuteen. Valiokunta katsoo, että tulorajojen mahdollista korottamista tulee selvittää valmisteltaessa nyt hyväksyttävän uuden lain nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin

​​​​