YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2002 vp

YmVM 12/2002 vp - HE 154/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen ja ylitarkastaja Satu Räsänen, ympäristöministeriö

neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

luottopäällikkö Harri Biström, Valtiokonttori

päälakimies Jaana-Maarit Huuhka, Valtion asuntorahasto

erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että purettaessa väestöltään vähenevällä alueella oleva vuokratalo, joka on joutunut huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin asuntojen pitkäaikaisen ja pysyväksi arvioidun tyhjillään olon vuoksi, 50 prosenttia jäljellä olevasta valtion asuntolainan tai aravalainan pääomasta voisi jäädä valtion tappioksi. Kyse olisi lainan osittaisesta anteeksiantamisesta. Edellytyksenä menettelylle olisi, että tyhjillään olosta on aiheutunut lainansaajalle huomattavia taloudellisia vaikeuksia ja toimenpide on tarpeen lainansaajan talouden tervehdyttämiseksi. Päätöksen asiasta tekisi Valtiokonttori.

Lainan osittaiseen anteeksiantamiseen liit-tyen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi myös perusteita, joilla aravavuokra-asunnon tai -talon voisi purkaa. Näitä perusteita olisivat asunnon tai talon huono kunto tai asunnon tai talon pitkäaikainen ja pysyvä tyhjillään olo väestöltään vähenevällä alueella. Purkaminen olisi mahdollista myös muusta erittäin painavasta syystä. Purkuluvan myöntäisi Valtion asuntorahasto.

Lisäksi lain nimike ehdotetaan muutettavaksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen puollettavuus

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Lakiehdotuksen mukaan valtio ottaa vastuulleen enintään 50 prosenttia vuokratalolainoista muuttotappioalueilla, jos talo puretaan pitkäaikaisen tyhjilläänolon ja siitä aiheutuneiden huomattavien taloudellisten vaikeuksien takia. Lakiehdotus on osa suurempaa toimenpidekokonaisuutta, jolla muuttotappioalueiden asumisolojen ja asumismarkkinoiden ongelmia pyritään ratkaisemaan. Käsiteltävänä olevan esityksen lisäksi hallitus on antanut esityksen valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta, jolla asumisoikeusyhteisöt otetaan vuokratalojen lisäksi tervehdyttämis-avustusten piiriin. Hallitus antaa lisäksi aravalainojen lainaehtojen muuttamista koskevan esityksen, jonka mukaan lainaehtoja voidaan muuttaa väliaikaisesti lainansaajalle edullisemmiksi.

Valiokunta pitää tärkeänä, että vaikeuksiin joutuneiden aravavuokra- ja asumisoikeustalojen tilannetta korjataan. Erityisesti valiokunta korostaa joustavamman korkopolitiikan tarvetta aravalainoissa. Korkeat lainakorot nostavat vuokrat liian korkeiksi, mikä edistää ainakin joillakin paikkakunnilla myös asuntojen tyhjilleen jäämistä.

Purkukustannukset

Nyt käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen yhteydessä valiokunnan huomiota on kiinnitetty purettavien talojen korkeisiin purkukustannuksiin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan jätevero aiheuttaa noin 40 prosenttia kustannuksista. Tämän johdosta valiokunta esittää hallitukselle selvitettäväksi, voitaisiinko jäteverosta myöntää huojennuksia talojen purkamisen yhteydessä. Ympäristöministeriön tulee lisäksi antaa tarvittaessa ohjeita rakennusjätteen uusiokäytöstä, jolloin jäteveroa ei tarvitsisi maksaa lainkaan.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin