YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2005 vp

YmVM 12/2005 vp - HE 135/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta (HE 135/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, ympäristöministeriö

lakimies Mikko Horko, Kansaneläkelaitos

puheenjohtaja Herkku Hernesniemi, Asukasliitto ry

järjestösihteeri Ilpo Eerola, Vuokralaisten Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi. Tarkoituksena on parantaa asumistukea saavan pitkäaikaistyöttömän asemaa työllistymistilanteessa sekä tehostaa tukijärjestelmän hallinnollista toimivuutta vähentämällä työllistymisen johdosta tehtävien tarkistusten yhteydessä syntyviä liikamaksuja ja tukien takaisinperintöjä. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asumistuen tulojen muutoksen vuoksi tehtävän tarkistuksen tarkistusajankohtaa lykätään pitkään peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistyessä. Esitys liittyy hallituksen elokuussa 2005 hyväksymään vähävaraisten asemaa parantavien toimenpide-ehdotusten kokonaisuuteen.

Esitys liittyy vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Muutos parantaa pitkäaikaistyöttömien asemaa ja kannustaa työpaikan vastaanottamiseen, kun asumistukea ei samalla heti menetä, vaan tulojen noustessa tuki tarkistetaan kolme kuukautta myöhemmin kuin se muuten tarkistettaisiin. Asumistuen välitön tarkistaminen työllistymisen jälkeen aiheuttaa usein tuen pienenemisen tai lakkaamisen, aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta ja johtaa tukien takaisinperintään. Takaisinperintä vaikuttaa usein kielteisesti pitkäaikaistyöttömän työllistymismotivaatioon.

Ehdotettu muutos on oikeansuuntainen, joskin sen kohderyhmä on verrattain pieni, eikä muutos luonnollisesti vähennä kokonaistarkastelun tarvetta jatkossa työllistymisen esteiden poistamiseen. Valiokunta pitää lainmuutosta tärkeänä, sillä se kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa olevaan väestönosaan.

Tukijärjestelmän ymmärrettävyyden, selkeyden ja tehokkuuden kannalta on välttämätöntä, että muutos kohdistuu selkeästi rajattuun ryhmään ja että sen soveltaminen on mahdollisimman yksiselitteistä. Valiokunta pitää kuitenkin lainmuutoksen tarkkaa seurantaa tarpeellisena, jotta varmistutaan tuen tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta käytännössä ja vältetään uudenlaisen väliinputoajaryhmän syntyminen. Tällainen uhka voi liittyä esimerkiksi yhden vuoden yhtäjaksoisen peruspäiväraha- tai työmarkkinatukijakson väliaikaiseen katkeamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Heidi Hautala /vihr
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos

​​​​