YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2009 vp

YmVM 12/2009 vp - HE 253/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 253/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annettua lakia. Ehdotus koskee ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden tarkastuksen suorittajien pätevyyttä ja sen osoittamista, toiminnan vastuuhenkilöitä ja laitteita, ilmoitusta pätevyyden todentamisesta ja pätevyyden todentamista.

Muutoksella otetaan huomioon sekä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä tapahtunut kehitys. Kehittämisen tavoitteena on ollut se, että ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä sisältävien laitteiden käsittely ja valvonta paranisivat, jolloin haitallisia päästöjä saadaan vähennettyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Toimitila- ja palvelurakennuksissa olevien ilmastointijärjestelmien kylmälaitteet sisältävät ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä, joiden päästöjä voidaan laitteiden kunnossapidolla ja tarkastuksilla vähentää. Ilmastointijärjestelmän asianmukainen toiminta ja käyttötapa ovat tärkeitä myös rakennuksen sisäilman terveellisyyden kannalta sekä energian säästämiseksi. Pakollisten energiatehokkuustarkastusten sijoittaminen laitteiden huollon yhteyteen on myös kustannustehokas toimintatapa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Timo Heinonen /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos