YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2014 vp

YmVM 12/2014 vp - HE 205/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta (HE 205/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen ja erityisasiantuntija Magnus Nyström, ympäristöministeriö

yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan.

Pöytäkirja täydentää vuoden 1990 kansainvälistä yleissopimusta öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä laajentamalla merellä tapahtuvan kansainvälisen torjuntayhteistyön koskemaan öljyvahinkojen torjunnan lisäksi myös vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntayhteistyötä. Pöytäkirjan tarkoituksena on edistää sopimuspuolien torjuntavalmiutta ja -yhteistyötä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 2007. Suomi allekirjoitti pöytäkirjan vuonna 2000. Pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa.

Esitykseen sisältyy lisäksi lakiehdotus öljyvahinkojen torjuntalain muuttamiseksi. Muutos on tarpeen pöytäkirjan sekä merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan, kun pöytäkirja tulee voimaan Suomen osalta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Pöytäkirjalla vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä (ns. HNS-pöytäkirja) laajennetaan yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä (ns. OPRC-yleissopimus) kattamaan myös vaaralliset ja haitalliset aineet. Pöytäkirjan vaatimukset on otettu Suomen lainsäädännössä huomioon jo sopimuksen valmisteluvaiheessa, eikä sen hyväksyminen siten edellytä asiasisältöisiä muutoksia lainsäädäntöön.

Hallituksen esityksellä on kuitenkin tarpeen nimetä Suomen ympäristökeskus kansainvälisten meriympäristövahinkojen torjuntaa koskevien sopimusten sekä öljyn- ja kaasunporauksen turvallisuusdirektiivin mukaiseksi yhteyspisteeksi ja määrätä se vastaamaan myös sopimusten ja mainitun direktiivin mukaisten ilmoitusten tekemisestä muille valtioille. Nimeäminen ei käytännössä lisää Suomen ympäristökeskukselle jo kuuluvia tehtäviä. Valiokunta pitää tärkeänä, että ympärivuorokautinen ympäristövahinkopäivystys Suomen ympäristökeskuksessa jatkuu.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun pöytäkirjan ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos