YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2002 vp

YmVM 13/2002 vp - HE 153/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 153/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö, ympäristöministeriö

neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

luottopäällikkö Harri Biström, Valtiokonttori

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet VVO-yhtymä Oyj ja Asoasunnot Oy.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että Valtion asuntorahaston varoista myönnettäviä tervehdyttämisavustuksia voitaisiin myöntää vuokratalojen lisäksi myös taloudellisissa vaikeuksissa oleville asumisoikeusyhteisöille.

Lisäksi ehdotetaan, että asunnottomien asuttamiseksi myönnettäviä omapääoma-avustuksia voitaisiin myöntää aravavuokrakohteiden lisäksi myös korkotukivuokrakohteille.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen puollettavuus

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä.

Lakiehdotuksen mukaisilla tervehdyttämisavustuksilla voidaan helpottaa jo huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevia asumisoi-keustaloyhteisöjä. Tämä on perusteltua. Tiedossa kuitenkin on, että asumisoikeustaloyhteisöjen taloudelliset vaikeudet ovat kasvamassa yleisemminkin aravalainojen kalliiden lainaehtojen takia. Kalliit lainaehdot ovat esteenä myös uu-sien asumisoikeusasuntojen rakentamiselle. Asumisoikeusasuntoja tarvitaan kuitenkin lisää, jotta järjestelmä toimisi hyvin ja mahdollistaisi esimerkiksi asunnon joustavan vaihtamisen perheen olosuhteiden muuttuessa.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että aravalainojen lainaehtoja muutetaan myös asumisoikeusyhteisöjen osalta niin, että lainanhoitokustannukset vastaavat paremmin markkinoilta saatavien lainojen lainanhoitokustannuksia.

Korjausehdotus

Yhden yksityiskohdan valiokunta ehdottaa lakiehdotuksessa korjattavaksi. Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa viitataan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annettuun lakiin (1190/1993). Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä olevassa toisessa hallituksen esityksessä (HE 154/2002 vp) ehdotetaan kyseisen lain nimike muutettavaksi aravarajoituslaiksi. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa 3 §:n 2 momentin 1 kohtaa muutettavaksi niin, että siinä puhutaan myös aravarajoituslaista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa kunnioittavasti,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna seuraavasti:

3 §

Avustusten käyttötarkoitukset

(1 mom. kuten HE)

Vuokratalojen ja asumisoikeustalojen talouden tervehdyttämisavustus voidaan myöntää talouden tervehdyttämiseen huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevalle:

1) aravarajoituslain (1190/1993) 2 §:ssä tarkoitetulle käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiselle vuokratalolle, joka ei ole mainitun lain 3 §:n mukaisen kymmenen vuoden jatkorajoitusajan alainen; tai

(2 kohta kuten HE)

(3 ja 4 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin