YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2002 vp

YmVM 14/2002 vp - HE 181/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi aravalain 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi aravalain 12 §:n muuttamisesta (HE 181/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä tarkistettavaksi, koska nykyinen säännös on aiheuttanut tulkintaongelmia. Muutoksen jälkeen aravalainan saajan vastuu lainasta olisi samanlainen riippumatta siitä, siirtyykö lainoituksen kohde kunnalle vai muulle luovutuksensaajalle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin