YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2002 vp

YmVM 15/2002 vp - HE 231/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa (HE 231/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö, ympäristöministeriö

neuvotteleva virkamies Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

luottopäällikkö Harri Biström, Valtiokonttori

päälakimies Jaana-Maarit Huuhka, Valtion asuntorahasto

erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa.

Lakiehdotuksessa esitetty uusi järjestelmä täydentää nykyisiä taloudellisissa vaikeuksissa oleville aravavuokrataloille ja asumisoikeustaloille tarkoitettuja valtion tukimuotoja. Ehdotetulla lailla voitaisiin nopeasti ja tehokkaasti parantaa huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevien aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellista tilannetta. Tarkoituksena on kaikkein vaikeimmassa taloudellisessa asemassa olevien yksittäisten yhteisöjen tukeminen.

Ehdotetun lain nojalla voitaisiin muuttaa valtion asuntolainojen ehtoja määräajaksi, kun todetaan, että taloyhteisö ei pysty hoitokatteella selviytymään nykyisistä lainaehdoista. Valtiokonttori voisi pidentää laina-aikaa ja alentaa korkoa. Vuosimaksulainojen osalta koron alentamisen lisäksi voitaisiin luopua vuosimaksun vuotuisesta tarkistamisesta määräajaksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alkupuolella heti sen jälkeen kun laki on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen mukaan kaikkein vaikeimmassa taloudellisessa asemassa olevien aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen lainojen ehtoja voidaan muuttaa määräajaksi. Kiinteäehtoisissa lainoissa laina-aikaa voitaisiin pidentää ja korkoa alentaa. Vuosimaksulainoissa voitaisiin koron alentamisen lisäksi luopua vuosimaksun vuotuisesta tarkistamisesta.

Valiokunta pitää lakiehdotusta erittäin tärkeänä ja puoltaa sen hyväksymistä.

Puoltaessaan lakiehdotuksen hyväksymistä valiokunta samalla korostaa aravalainaehtojen yleisen korjaamisen välttämättömyyttä. Aravalainojen kalliit lainanhoitokustannukset ovat keskeinen syy vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotannon vähenemiseen. Tälle vuodelle tavoitteeksi asetetusta 12 500 asunnosta on toteutumassa noin 8 000. Ensi vuodelle ei saadun selvityksen mukaan ole jätetty rakentamishakemuksia juuri lainkaan. Sosiaalinen asuntotuotanto on siten supistumassa voimakkaasti.

Pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset tarvitsevat kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Ilman sosiaalista asuntotuotantoa kasvukeskuksissa ei pystytä asuttamaan kaikkia niitä työntekijöitä, joita elinkeinoelämä ja palvelujen tuottaminen tarvitsevat. Valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä, että vuokra- ja asumisoi-keusasuntojen tuotanto pysyy riittävänä. Valiokunta viittaa lausuntoonsa (YmVL 20/2002 vp) valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2003, jossa ehdotetaan eduskunnan hyväksyttäväksi lausuma aravalainaehtojen muuttamisesta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa kunnioittavasti,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin