YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2010 vp

YmVM 15/2010 vp - HE 307/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (HE 307/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Taina Nikula, ympäristöministeriö

toimitusjohtaja Petri Väisänen, Motiva Services Oy

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU-ympäristömerkkiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Suomessa on käytössä kaksi virallista ympäristömerkintäjärjestelmää. Pohjoismainen ympäristömerkki, joita on myönnetty yli 300, sekä EU:n ympäristömerkki, jonka luvanhaltijoita on noin 10 ja merkittyjä tuotteita noin 50. Merkit ovat vapaaehtoisia, ja niillä kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia kehittämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja.

Hallituksen esityksellä ympäristömerkinnän kansallisten tehtävien hoito siirtyy Motiva Services Oy:lle. Valiokunta tukee esitystä katsoen, että se osaltaan vahvistaa Motivaan muutenkin keskitettyä osaamista energian ja materiaalien tehokkaan ja kestävän käytön edistämisessä. EU:n ympäristömerkkiasetus muutti ympäristömerkinnän rahoituspohjaa merkittävästi laskemalla merkistä perittäviä lupamaksuja, joten järjestelmää ei voida hoitaa yksinomaan elinkeinoelämältä perittävin maksuin. EU:n ympäristömerkkiin liittyvää työtä tehdään siten käytännössä pienen julkisen rahoituksen varassa. Valiokunta pitää tärkeänä riittävän julkisen rahoituksen turvaamista ympäristömerkkikriteerityöhön vaikuttamiseksi siten, että Suomen kannalta tärkeät näkökohdat tulevat otetuksi huomioon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​