YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2002 vp

YmVM 16/2002 vp - HE 233/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 233/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Peter Fredriksson ja ylitarkastaja Satu Räsänen, ympäristöministeriö

johtaja Jarmo Lindén, Valtion asuntorahasto

erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

toimitusjohtaja Risto Pontela, Suomen Setlementtiliitto ry

toiminnanjohtaja Hannu Puttonen, Y-Säätiö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asunnottomuuden vähentämiseksi otettavaksi aravalakiin säännös, jonka mukaan kunta, kunnan omistama yhtiö tai erityisryhmien asuttamiseen erikoistunut yhteisö voisivat saada hankintalainaa sellaisen vuokratalon hankkimiseen, jonka asunnoista vähintään 30 prosenttia tulisi osoittaa asunnottomien, pakolaisten, romanien tai muihin vastaaviin erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden vuokra-asunnoiksi. Tällöin vuokratalon hankintalainan myöntämiselle ei näissä laeissa asetettaisi muita edellytyksiä. Samanlainen säännös otettaisiin myös vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin.

Samalla vuokratalon ja vuokra-asunnon hankintalainan myöntämisen yleiset edellytykset yhtenäistettäisiin ja korkotuettua hankintalainoitusta saatettaisiin koskemaan samat edellytykset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa asunnottomien ja muiden vastaavien erityisryhmien asunnonsaantia. Tässä tarkoituksessa hallitus esittää, että vuokratalon hankintalainoitus ulotetaan koskemaan yksittäisten asuntojen lisäksi myös kokonaisia taloja.

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja toteaa sen olevan tärkeä lisä niihin toimenpiteisiin, joita on jo tehty asunnottomuuden poistamiseksi. Valiokunta puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä.

Valiokunnan huomiota on asian käsittelyn yhteydessä kiinnitetty segregaation välttämiseen. Kun hankintalainoitus laajennetaan kokonaisiin taloihin, vaarana on, että talojen asukasrakenteesta tulee etniseltä tai sosiaaliselta taustaltaan liian yksipuolinen.

Asukasrakenteen yksipuolisuutta pyritään käsiteltävänä olevissa lakiehdotuksissa estämään kahdella tapaa. Ensinnäkin niissä pidetään riittävänä, että vähintään 30 prosenttia talon asunnoista osoitetaan erityisryhmille. Toiseksi edellytetään, että hankintalainan hakija laatii suunnitelman talon asuntojen varaamisesta erityisryhmien käyttöön.

Ehdotetun vähimmäisrajan alhaisuus ja suunnitteluvaatimus ovat valiokunnan mielestä tärkeitä keinoja edistää sosiaalisesti tasapainoista asukasrakennetta hankintalainoitettavissa taloissa. Valiokunta korostaa, että Valtion asuntorahaston tulee kiinnittää tähän näkökohtaan erityistä huomiota hyväksyessään lainanhakijan suunnitelman hankintalainoitettavan talon asuntojen käytöstä.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Janina Andersson /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme  Kandolin